skip to Main Content

Uskalla Yrittää -finaalissa valitaan Suomen parhaat NY-yritykset. Pääpalkinnot ovat JA Company of the Year, joka annetaan parhaalle perus- tai toisen asteen yritykselle ja jonka voittaja jatkaa EM-kisoihin sekä JA Enterprise of the Year, joka annetaan parhaalle korkea-asteen yritykselle ja jonka voittaja edustaa Suomea EM-kisoissa. SM-voittajat valitsee liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo, joka kahden päivän aikana tutustuu yritysten toimintaan. 

Pääpalkintojen lisäksi tapahtuman yhteistyökumppanit palkitsevat yrityksiä signature-palkinnoillaan. Signature-kilpailuiden tuomaristot ovat yritysten nimeämiä ja toimivat erillään kilpailun päätuomaristosta. 

SUOMEN PARAS NY-YRITYS

PERUSKOULU & TOINEN ASTE | JA COMPANY OF THE YEAR 2021

Perusasteenja toisen asteenNY-yritysten pääpalkinto Uskalla Yrittää -finaalissa on kutsu Euroopan Company of the Year -kilpailuun heinäkuussa 2021 sekä 1000 € rahapalkinto. 

 1. Ennakkoon palautettava pitch deck (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) / OHJEISTUS TÄÄLLÄ
 2. Toiminta messuilla (tuomaristo arvioi yrityksen toimintaa messuilla vierailemalla ja haastattelemalla yrityksiä niiden virtuaalisilla messuständeillä)
 3. Tuomariston haastattelu 15 finalistille (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)

Pitch deck

Tuomaristo arvioi seuraavia asioita:

 • Onko se selkeä ja kertoo tiivistetysti tärkeimmät tiedot?
 • Kertooko se tärkeät ja olennaiset tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta?
  • Mikä on yrityksen pääkohderyhmä ja miksi?
  • Ketkä ovat yrityksen kilpailijat ?
  • Mitkä ovat yrityksen pääasialliset markkinointikanavat ja miten niihin on päädytty? Ovatko ne olleet toimivia?
 • Mitä NY-yritys tarjoaa asiakkailleen?
 • Mitkä ovat yrityksen kilpailuedut verrattuna kilpailijoihin?
 • Miten tuote/palvelu on hinnoiteltu ja miten siihen on päädytty? Onko hinta kilpailukykyinen?
 • Onko NY-yritys kuvannut selkeästi yrityksen taloudellisen tilanteen raportissa?
  • Onko esitelty yrityksen toiminnan avainluvut?
  • Onko avainlukuja avattu tarkemmin ja onko niitä analysoitu?
  • Onko talousasiat kerrottu oikein vai onko niissä virheitä?
 • Onko kuvattu yrityksen rakenteita?
  • Onko jäsenten roolit jaettu selkeästi?
  • Onko raportti jäsennelty järkevällä tavalla?
 • Ilmeneekö tuotoksesta, että yritys ymmärtää oman yrityksensä toiminnasta, sen tuottavuudesta ja potentiaalista menestyä oikeana yrityksenä?

Toiminta messuilla

Messujen aikana tuomaristo seuraa:

 • Miten NY-yrityksen yhteistyö jäsenten kesken toimii?
 • Miten NY-yritys onnistuu esittelemään tuotteita ja yritystä virtuaalimessuilla?

Tuomariston haastattelu

Haastattelussa tuomaristo arvioi seuraavia asioita:

 • Miten yrittäjät kertovat omista kokemuksistaan NY-vuoden aikana? Mitä he ovat oppineet (yksilöinä ja ryhmänä) ja miten he voivat hyödyntää niitä tulevaisuudessa?
 • Onko yrityksellä ollut vuoden aikana tavoitteita? Millaisia haasteita vuoden aikana on ollut ja miten niistä on selvitty? Onko yrityksen jäsenten väliset roolit olleet selkeitä vuoden ajan?
 • Pystyykö yritys kertomaan, minkä lisäarvon yritys tuottaa asiakkailleen? Mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? Pystyykö yritys kertomaan taloudellisista avainluvuistaan (kate ja sen muodostuminen, liikevaihto)? Ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja miten heidät tavoitetaan? Mitä yrityksen pitäisi tehdä toisin, jotta se menestyisi oikeana yrityksenä?
 • Millainen on yrittäjien asenne? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yrittäjillä on? Aikovatko he jatkaa yritystoimintaa myös NY-vuoden jälkeen? Onko yrityksellä selkeä näkemys toiminnan kehittämismahdollisuuksista?

Tuomaristo arvioi finaalissa NY-yrityksen toimintaa sekä oppimista.

Toiminnan arviointi

Innovaatio, arvon tuottaminen, markkinointi

 • Onko NY-yrityksen tuote / palvelu innovatiivinen?
 • Onko NY-yrityksen liikeidea sellainen, joka voi menestyä myös Suomen ulkopuolella?
 • Onko NY-yrityksen markkinointi toteutettu järkevästi?
 • Onko NY-yritys tehnyt markkinatutkimusta tai kysynyt palautetta asiakkailta? Onko tuotetta / palvelua kehitettyä palautteen pohjalta?
 • Mitä markkinointiakanavia NY-yritys käyttää? Miksi valitut kanavat ovat käytössä? Onko kanavien kautta tavoitettu asiakkaita?
 • Jos NY-yritys harjoittaa jälleenmyyntiä, millä tavoilla he tuottavat lisäarvoa omalle asiakkaalleen?
 • Pystyvätkö opiskelijat kertomaan, miksi heidän tuotetta / palvelua tarvitaan? Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?

Tuote/palvelu, kehittäminen, asiakaslähtöisyys

 • Mistä ajatus on alun perin tullut ja miten ajatus on muuttunut liiketoiminnaksi?
 • Kuka on NY-yrityksen tuotteen/palvelun asiakas?
 • Onko tuote / palvelu mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta? Mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle?

Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja hallinto

 • Onko NY-yrityksellä selkeä toimintasuunnitelma?
 • Onko NY-yritys asettanut itselleen tavoitteita ja onko niitä seurattu aktiivisesti lukuvuoden aikana?
 • Miten NY-yritys on rakennettu? Onko kaikilla jäsenillä selkeä rooli?
 • Millä tavalla NY-yritys seurasi omia tekemisiään? Oliko käytössä jokin järjestelmä?

Taloudellinen menestys

 • Mitkä ovat NY-yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut? Millainen kate tuotteella / palvelulla on?
 • Ymmärtävätkö kaikki NY-yrityksen jäsenet yrityksen taloudesta?
 • Tietääkö NY-yritys ne taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat hintaan ja kustannuksiin?

Liikevaihto ja yrityksen voitto lukuvuoden aikana on huomioitava, sillä se osoittaa yrityksen potentiaalia ja on todistus tehdystä työstä. Yksistään voiton määrällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä ideat ovat erilaisia ja myös niiden ansaintapotentiaali lukuvuoden aikana saattaa olla asuinpaikasta riippuvainen.

Oppimisen arviointi

Ryhmätyö

 • Ovatko NY-yrityksen jäsenet ymmärtäneet ryhmätyön merkityksen ja yksilön vaikutuksen ryhmän toimintaan?
 • Ovatko kaikki jäsenet aktiivisesti mukana NY-yrityksen toiminnassa?
 • Onko NY-yritys yhdessä ylpeä omasta työstään ja saavutuksistaan?
 • Onko NY-yritys tehnyt yhteistyötä ja verkostoitunut myös muiden toimijoiden kanssa? Esimerkiksi oman alueen yrittäjien kanssa.

Reflektointi ja oman oppimisen arviointi

 • Pystyvätkö NY-yrittäjät kertomaan oppimistaan asioista NY-vuoden aikana?
 • Ovatko NY-yrittäjät oppineet toisiltaan ja tukeneet toisiaan vuoden aikana?
 • Onko NY-yrityksellä ollut haastavia tilanteita lukuvuoden aikana? Miten niistä selvittiin?
 • Onko NY-yritys tehnyt virheitä? Mitä niistä opittiin ja vaikuttiko se yrityksen toimintaan?
 • Onko NY-yritys parantanut tekemistään vuoden aikana?

Esiintyminen ja vuorovaikutus

 • Onko NY-yrityksen esiintyminen vakuuttavaa?
 • Onko NY-yrittäjillä havaittavissa yrittäjämäistä asennetta?
 • Onko NY-yrityksen vuorovaikutus selkeää?

SM-kilpailun osalta ikäraja tulee suoraan Euroopan mestaruuskisojen ikärajoista. JA Europen virallinen linjaus on:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Tämän vuoksi NY-yrityksissä, jotka haluavat kilpailla Suomen parhaan NY-yrityksen tittelistä ja pääsystä EM-kisoihin, ei voi olla alle 15-vuotiaita tai yli 21-vuotiaita kilpailuun osallistujia.

**

EM-finaalissa toisen asteen osallistujille alaikäraja on 15 vuotta ja yläikäraja on 21 vuotta. Jos NY-yrityksessä on jäsen, joka on ala- tai yli-ikäinen, rajoittaa se mahdollisuutta päästä EM-kisoihin.

Jos NY-yritys haluaa kilpailla pääsystä EM-finaaliin, ei kyseinen henkilö voi osallistua yrityksen toimintaan finaalissa millään tasolla. Hän on vierailijana tapahtumassa, jolle avoimia tilaisuuksia ovat messut ja yritysesittelyt. Hän ei voi kuitenkaan esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksenne edustajana.

NY-yritys voi osallistua finaaliin kaikkien jäsenten kanssa riippumatta iästä, mutta tällöin NY-yritys ei voi päästä edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskisoissa. Kaikissa muissa kategorioissa NY-yritys on silti mukana.

KORKEA-ASTE | JA ENTERPRISE OF THE YEAR 2021

Korkea-asteen NY-yritysten pääpalkinto Uskalla Yrittää -finaalissa on kutsu Enterprise of the Year -kilpailuun heinäkuussa 2021 sekä 1000€ rahapalkinto. 

 1. Ennakkoon palautettava pitch deck (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) / OHJEISTUS TÄÄLLÄ
 2. Toiminta messuilla (tuomaristo arvioi yrityksen toimintaa messuilla vierailemalla ja haastattelemalla yrityksiä niiden virtuaalisilla messuständeillä)
 3. Tuomariston haastattelu (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)

Eri vaiheiden painoarvot ovat seuraavat:

 • Pitch deck 40 %
 • Tuomariston haastattelu 40 %
 • Messutoiminta 20 %
 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Virallisen tuomariston kriteeristön voit ladata täältä (in English).

Korkea-asteen SM-kilpailun osalta ikäraja tulee suoraan Euroopan mestaruuskisojen ikärajoista. JA Europen virallinen linjaus on:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and maximum 30 years old on the date of the competition. Younger or older students may not participate in any part of the competition.

Tämän vuoksi korkea-asteen NY-yrityksissä, jotka haluavat kilpailla Suomen parhaan NY-yrityksen tittelistä ja pääsystä EM-kisoihin, ei voi olla yli 30-vuotiaita kilpailuun osallistujia.

**

EM-finaalissa yläikäraja on 30 vuotta. Jos NY-yrityksessä on jäsen, joka on yli-ikäinen, rajoittaa se mahdollisuutta päästä EM-kisoihin.

Jos NY-yritys haluaa kilpailla pääsystä EM-finaaliin, ei kyseinen henkilö voi osallistua yrityksen toimintaan finaalissa millään tasolla. Hän on vierailijana tapahtumassa, jolle avoimia tilaisuuksia ovat messut ja yritysesittelyt. Hän ei voi kuitenkaan esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksenne edustajana.

NY-yritys voi osallistua finaaliin kaikkien jäsenten kanssa riippumatta iästä, mutta tällöin NY-yritys ei voi päästä edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskisoissa. Kaikissa muissa kategorioissa NY-yritys on silti mukana.

MUUT PALKINNOT

PARAS MYYNTIPUHE

Finaalin messujen aikana jokainen osallistuva NY-yritys pääsee virtuaaliselle Pitch stagelle esittämään 30 sekunnin myyntipuheen ja paras palkitaan. Kilpailuun on erillinen ilmoittautuminen.

Paras myyntipuhe -kilpailu on avoin perusasteentoisen asteen ja korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun osallistuminen on vapaaehtoinen ja siihen on erillinen ilmoittautuminen.  Myyntipuheen voi esittää yksi yrityksen edustaja, mutta huomioikaa, että aikaa on vain 30 sekuntia. Kilpailu on yhteinen kaikille kouluasteille.

>Ilmoittaudu paras myyntipuhe -kilpailuun (viimeistään 7.4.2021)

Paras myyntipuhe -kilpailulla on oma 2-4 hengen tuomaristo, joka kuuntelee kaikki myyntipuheet ja valitsee niistä parhaan. Tuomaristo ennakkoon tutustuu NY-yrityksiin verkkosivujen esittelytekstien kautta. Tässä kilpailussa vain myyntipuhe eli pitch merkitsee!

Paras myyntipuhe on napakka ja jäsennelty kokonaisuus, joka herättää kiinnostuksen kuulijassa. Tuomaristo arvioi myyntipuheita seuraavilla kriteereillä:

 • Mieleenjäävä aloitus ja lopetus
 • Mietitty ja selkeä sisältö
  • Minkä ongelman yritys ratkaisee?
  • Ketkä ovat yrityksen asiakkaat?
  • Mitä tuote/palvelu maksaa?
  • Miksi yritys on uniikki?

Kilpailussa on 300 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2021 mennessä.

PARAS VIRTUAALINEN MESSUSTÄNDI

Paras virtuaalimessuständi -kilpailussa etsitään NY-yritystä, jolla näyttävin ja mieleenpainuvin virtuaaliständi.

Paras virtuaaliständi -kilpailu on tarkoitettu perusasteentoisen asteen ja korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat mukana kilpailussa. Kilpailu on yhteinen kaikille kouluasteille.

Paras virtuaaliständi -kilpailun tuomaroinnista vastaa kilpailun päätuomaristo. Tuomaristo arvioi ständejä messujen aikana ja valitsee voittajan.

Hyvä virtuaalinen messuständi on graafinen kokonaisuus, joka täydentää tuotetta tai palvelua, jota NY-yritys tarjoaa.

Parhaan virtuaaliständin valinnassa tuomaristo kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin:

 • Virtuaaliständi on selkeästi yhteneväinen kokonaisuus, johon kuuluu
  • Tiimin esille tuominen
  • Graafinen ilme
 • Virtuaaliständi houkuttelee asiakkaan lähemmäksi tutustumaan yritykseen
 • Virtuaaliständi tukee yrityksen tuotetta tai palvelua sekä yrityksen imagoa
 • Yritys pystyy kertomaan virtuaaliständin suunnitelmasta

Finaalissa etäyhteyden paikkaa, jossa NY yritys on tiiminä tai yksin voi somistaa yrityksen haluamalla tavalla ja sen tueksi voi ottaa esimerkiksi roll-upin.

Kilpailussa on 100 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2021 mennessä.

PARAS MYYNTITIIMI

Paras myyntitiimi -kilpailussa etsitään NY-yritystä, jolla on myyntitaidot hallussa. Hyvä myyjä osaa kertoa tuotteesta, yrityksestä, kuunnella asiakasta ja hänen tarpeitaan sekä perustella, miksi yrityksen tuote tai palvelu on hyvä asiakkaalle. Lisäksi myyjän pitää käyttäytyä hyvin, keskustella selvästi ja hallita liikeneuvottelu yrityksen asioista.

Paras myyntitiimi -kilpailu on tarkoitettu perusasteentoisen asteen ja korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat mukana kilpailussa.

Paras myyntitiimi -kilpailun tuomaroinnista vastaa kilpailun päätuomaristo. Tuomaristo arvioi NY-yritysten myynti- ja neuvottelutaitoja messujen aikana ja valitsee voittajan.

Paraskaan tuote tai palvelu ei myy itse itseään, joten aktiivinen myyntityö on jokaiselle yrittäjälle tärkeä osa yrityksen menestystä.

Tuomaristo arvioi parasta myyntitiimiä valitessaan seuraavia asioita:

 • Yrityksellä on aktiivinen, mutta asiakaslähtöinen myyntitapa
 • Myyjät osaavat kertoa yrityksen tarjoamasta ratkaisusta ja sen hyödyistä ostajalle
 • Myyjillä on erinomaiset kuuntelu- ja neuvottelutaidot
 • Myyjät pyrkivät tarjoamaan ratkaisua ja klousaamaan kaupat

Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2021 mennessä.

PARAS PALVELU

Paras palvelu -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa palveluliikeideallaan.

Paras palvelu -kilpailu on tarkoitettu perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen NY-yrityksille ja kilpailu on kaikille yhteinen. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset, joiden liikeideana on tarjota jonkinlaista palvelua, ovat mukana kilpailussa.

Paras palvelu -kilpailun tuomaroinnista vastaa finaalin päätuomaristo. Tuomaristo arvioi yritysten toimintaa ja liikeideaa pitch decki:n ja messutoiminnan perusteella ja valitsee voittajan.

Paras palvelu on innovatiivinen ja vastaa käytännön ongelmaan. Paras palvelu voi olla uusi innovaatio tai nykyisiä ratkaisuja parempi tapa toimia. Parhaan palvelun ominaisuuksina ovat asiakkaan kannalta toimivuus, luotettavuus, hinta-laatusuhde ja palvelun selkeys. Yrityksen puolelta parhaan palvelun tulee olla kannattava ja määritelty kokonaisuus (hinta-laatusuhde yrityksen kannalta).

Palveluun voi myös liittyä tuote, mutta silloin tuotteen valmistuskustannusten on oltava pieniä verrattuna palvelun hintaan (esimerkiksi kahvilassa erikoiskahvi voi maksaa 4€ ja suurin osa on palvelun kustannuksia). Palvelun toteutus ei saa olla riippuvainen yhden henkilön erityistaidosta (esim. laulaja tai taikuri). 

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Palvelulla on uutuusarvoa ja se ratkaisee asiakkaan ongelmia, jotka yritys on tunnistanut
 • Yritys on tunnistanut palvelun tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita
 • Palvelun ostoprosessi on selkeä ja tehty helpoksi asiakkaalle
 • Palvelulla on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli
 • Palvelun kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana esimerkiksi asiakaspalautteen pohjalta
 • Yrityksen tarjoama palvelu on selkeä kokonaisuus
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo palvelun kiertotalouden huomioimisen

Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2021 mennessä.

PARAS TUOTE

Paras tuote -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa tuotteellaan.

Paras tuote -kilpailu on tarkoitettu perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat mukana kilpailussa. Kilpailu on yhteinen kaikille kouluasteille.

Paras tuote -kilpailun tuomaroinnista vastaa finaalin päätuomaristo. Tuomaristo arvioi yritysten toimintaa ja tuotetta raportin ja messutoiminnan perusteella ja valitsee voittajan.

Paras tuote on innovatiivinen, vastaa käytännön ongelmaan tai on uusi tapa tehdä jokin asia.

Tuomaristo kiinnittää huomiota parasta tuotetta valitessaan seuraaviin asioihin:

 • Tuotteella on uutuusarvoa ja se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun asiakkaan ongelmaan
 • Yritys on tunnistanut tuotteen tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita
 • Tuote on käyttäjäystävällinen ja sitä on kehitetty asiakaslähtöisesti
 • Tuotteella on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli
 • Tuotteen kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo tuotteen ekologisuuden ja kiertotalouden huomioimisen

Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2021 mennessä.

TYKÄTYIN SOME

Tykätyin some -kilpailussa NY-yritykset keräävät tykkäyksiä ja ihastuksia omalle tiimikuvalleen. Kilpailu on mahdollisuus markkinoida omaa NY-yritystä ja viestiä oman tiimin osallistumisesta Uskalla Yrittää -finaaliin. Kilpailun voittaa yritys, joka kerää eniten luonnollisia tykkäyksiä ja ihastuksia (ei maksettua mainontaa) omalle kuvalleen Nuori Yrittäjyys ry:n Facebookin tapahtuma-albumissa.

Tykätyin some -kilpailu on suunnattu perusasteen ja toisen asteen NY-yrityksille kouluasteesta riippumatta. Kilpailuun osallistutaan palauttamalla tiimikuva (kts. ennakkotehtävä täällä) 23.3.2021 mennessä.

Nuori Yrittäjyys ry julkaisee Facebookissa kuva-albumin, jossa on esitelty kaikki finalistit. Kuva-albumi julkaistaan 26.3.2021 ja tykkääminen on mahdollista 21.4.2021 kello 12:00 asti. Kilpailun voittaa NY-yritys, jolla on eniten luonnollisia tykkäyksiä ja ihastuksia omalla kuvallaan. Maksettu mainonta kuvalle ei ole sallittua, mutta kuvan saa jakaa myös muihin sosiaalisen median palveluihin.

Kilpailuajan umpeuduttua Nuori Yrittäjyys ry tarkistaa, millä NY-yrityksellä on eniten tykkäyksiä ja ihastuksia kuva-albumin kuvissa.

Kilpailussa on 100 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 15.5.2021 mennessä.

PARAS MAINOSVIDEO

Paras mainosvideo –kilpailussa tehdään max. 30 sekuntia kestävä mainosvideo omasta NY-yrityksestä. 

Mainosvideo -kilpailu on avoin kaikille NY-yrityksille kouluasteesta riippumatta. Kilpailu on vapaaehtoinen ja kilpailuun osallistutaan palauttamalla mainosvideon linkki samassa yhteydessä ennakkotehtävien kanssa. Viimeinen palautuspäivä 7.4.

Mainosvideo ladataan NY-yrityksen omalle YouTube-kanavalle. Videota saa jakaa myös muihin sosiaalisen median palveluihin, mutta maksettu mainonta ei ole sallittua.

Perjantaihin 16.4. mennessä 10 eniten YouTubessa katselukertoja saanutta videota pääsee Uskalla Yrittää -finaalien palkintogaalan mainoskatkoille.

Mainosvideokisan tuomaristo arvio seuraavia asioita:

 • Miten NY-yrityksen oma tuote/palvelu on tuotu videossa esille
 • Millaisia innovatiivisia näkökulmia on tuotu videon sisältöön
 • Miten video herättää katselijan mielenkiinnon ja ohjaa tuotteen/palvelun ostamisen äärelle

Mainosvideo tuomaristo valitsee parhaimman mainoksen ja voittaja saa 500 euron arvoisen videotuotepaketin sekä coachausta videoiden tekemiseen.

JA ALUMNI AWARD

NY-alumnit eli JA Alumni Finland ry on itsenäinen aktiivisten entisten NY-yrittäjien ylläpitämä yhdistys. Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat entisiä NY-yrittäjiä, jotka ovat halunneet jatkaa tekemällä oppimista ja kasvattaa verkostojaan muiden NY-alumnien kanssa. Yhteistä NY-alumneille on siis yrittäjähenkisyys, innostus ja tekemällä oppimisen asenne.

JA Alumni Award jaetaan innokkaille NY-yrittäjille, jotka osoittautuvat edukseen finaalin aikana. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista vaan NY-alumnihallitus valitsee finaalin aikana palkinnon saajat. Kilpailu on yhteinen kaikille NY-yrityksille riippumatta kouluasteesta.

NY-alumni -palkinnon tuomaristossa toimivat NY-alumnihallituksen jäsenet, jotka kiertävät messujen aikana haastattelemassa NY-yrittäjiä. NY-alumnipalkinto jaetaan yhdelle NY-yritykselle sekä lisäksi kolmelle yksittäiselle henkilölle.

Kilpailun tuomaristo kiinnittää huomioita arvioinnissa seuraaviin asioihin:

 • Loistava verkostoituja eli yritys/henkilö esittelee avoimesti ideaansa sekä tutustuu muihin NY-yrittäjiin. Loistava verkostoituja on oma itsensä, mutta omaa kohteliaan ja ystävällisen käyttäytymisen.
 • Yrittäjämäinen asenne eli yritys/henkilö uskoo omaan ideaansa ja on innostunut siitä.
 • Rohkeus eli yritys/henkilö on osoittanut NY-vuotensa aikana rohkeutta esimerkiksi kehittämällä uskaliaasti liikeideaansa, jatkanut yrittämistä vaikeuksien keskellä tai muulla tavoin astunut omien mukavuusrajojensa ulkopuolelle.
 • Hyvä tiimipelaaja: tiimin jäsenet tukevat toisiaan ja tuovat esille toistensa vahvuuksia.

JA Alumni Awardin voittajille myönnetään palkintona kolmen kuukauden jäsenyys Driim.fi-verkkovalmennuskirjastoon.

Back To Top