skip to Main Content

Uskalla Yrittää -finaalissa valitaan lukuvuoden parhaat NY-yritykset perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen sarjoissa. Pääpalkintojen lisäksi tapahtumassa jaetaan palkintoja muissa kategorioissa. Suomen parhaat yritykset valitsee liike-elämän ammattilaisista koostuva tuomaristo, joka kahden päivän aikana tutustuu yritysten toimintaan.

SUOMEN PARAS NY-YRITYS

PERUSKOULU & TOINEN ASTE

Company of the Year -kilpailu on pääpalkinto perusasteen ja toisen asteen NY-yrityksille. Tämän kilpailun voittaja edustaa Suomea Vuosi yrittäjänä -ohjelman EM-kilpailuissa Portugalissa 21.-24.7.2020.

 1. Ennakkoon palautettava pitch deck (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) / OHJEISTUS TÄÄLLÄ
 2. Neljän minuutin yritysesittely (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) / OHJEISTUS TÄÄLLÄ
 3. Toiminta messuilla (tuomaristo arvioi yrityksen toimintaa messuilla kiertelemällä ja haastattelemalla yrityksiä)
 4. Tuomariston haastattelu (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)

Pitch deck

Tuomaristo arvioi seuraavia asioita:

 • Onko se selkeä ja kertoo tiivistetysti tärkeimmät tiedot?
 • Kertooko se tärkeät ja olennaiset tiedot yrityksestä ja sen toiminnasta?
  • Mikä on yrityksen pääkohderyhmä ja miksi?
  • Ketkä ovat yrityksen kilpailijat ?
  • Mitkä ovat yrityksen pääasialliset markkinointikanavat ja miten niihin on päädytty? Ovatko ne olleet toimivia?
 • Mitä NY-yritys tarjoaa asiakkailleen?
 • Mitkä ovat yrityksen kilpailuedut verrattuna kilpailijoihin?
 • Miten tuote/palvelu on hinnoiteltu ja miten siihen on päädytty? Onko hinta kilpailukykyinen?
 • Onko NY-yritys kuvannut selkeästi yrityksen taloudellisen tilanteen raportissa?
  • Onko esitelty yrityksen toiminnan avainluvut?
  • Onko avainlukuja avattu tarkemmin ja onko niitä analysoitu?
  • Onko talousasiat kerrottu oikein vai onko niissä virheitä?
 • Onko kuvattu yrityksen rakenteita??
  • Onko jäsenten roolit jaettu selkeästi?
  • Onko raportti jäsennelty järkevällä tavalla?
 • Ilmeneekö tuotoksesta, että yritys ymmärtää oman yrityksensä toiminnasta, sen tuottavuudesta ja potentiaalista menestyä oikeana yrityksenä?

Yritysesittely

Tuomaristo arvioi yritysesittelyssä seuraavia asioita:

 • Tuleeko esityksessä esiin tärkeimmät yrityksen tärkeimmät saavutukset ja kokemukset?
 • Millainen on tuotteen / palvelun kuvaus (mitä, miksi, kenelle, miten)? Kerrotaanko sen vahvuudet ja kilpailuedut? Mitä arvoa yritys tuottaa asiakkailleen? Mikä on yrityksen unique selling point?
 • Kertooko yritys taloudestaan?
 • Onko esitys ammattimainen ja kuvastiko se yrityksen toimintaa?
 • Onnistuuko yritys kertomaan mielenkiintoisella tavalla omasta toiminnastaan? Tavoittaako yritys esityksellään oman kohderyhmänsä?
 • Kertooko yritys toimintansa kehittymisestä ohjelman aikana? Mitä yritys ja sen jäsenet ovat oppineet ohjelman aikana?
 • Vastaako esitys yrityksen imagoa?

Tarkemmat kriteerit ja arviointiperusteet yrityesittelylle löydät kohdasta Paras yritysesittely -kilpailu.

Toiminta messuilla

Messujen aikana tuomaristo seuraa:

 • Miten NY-yrityksen yhteistyö jäsenten kesken toimii?
 • Miten NY-yritys onnistuu esittelemään tuotteita ja yritystä messuilla?
 • Onko messupiste visuaalisesti looginen kokonaisuus ja auttaako se myyntityötä?
 • Erottuuko messupiste muista? Osaako yritys kertoa, mitkä ovat messupisteen vahvuudet?

Tuomariston haastattelu

Haastattelussa tuomaristo arvioi seuraavia asioita:

 • Miten yrittäjät kertovat omista kokemuksistaan NY-vuoden aikana? Mitä he ovat oppineet (yksilöinä ja ryhmänä) ja miten he voivat hyödyntää niitä tulevaisuudessa?
 • Onko yrityksellä ollut vuoden aikana tavoitteita? Millaisia haasteita vuoden aikana on ollut ja miten niistä on selvitty? Onko yrityksen jäsenten väliset roolit olleet selkeitä vuoden ajan?
 • Pystyykö yritys kertomaan, minkä lisäarvon yritys tuottaa asiakkailleen? Mitkä ovat yrityksen vahvuudet ja heikkoudet? Pystyykö yritys kertomaan taloudellisista avainluvuistaan (kate ja sen muodostuminen, liikevaihto)? Ketkä ovat yrityksen asiakkaita ja miten heidät tavoitetaan? Mitä yrityksen pitäisi tehdä toisin, jotta se menestyisi oikeana yrityksenä?
 • Millainen on yrittäjien asenne? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yrittäjillä on? Aikovatko he jatkaa yritystoimintaa myös NY-vuoden jälkeen? Onko yrityksellä selkeä näkemys toiminnan kehittämismahdollisuuksista?

Tuomaristo arvioi finaalissa NY-yrityksen toimintaa sekä oppimista.

Toiminnan arviointi

Innovaatio, arvon tuottaminen, markkinointi

 • Onko NY-yrityksen tuote / palvelu innovatiivinen?
 • Onko NY-yrityksen liikeidea sellainen, joka voi menestyä myös Suomen ulkopuolella?
 • Onko NY-yrityksen markkinointi toteutettu järkevästi?
 • Onko NY-yritys tehnyt markkinatutkimusta tai kysynyt palautetta asiakkailta? Onko tuotetta / palvelua kehitettyä palautteen pohjalta?
 • Mitä markkinointiakanavia NY-yritys käyttää? Miksi valitut kanavat ovat käytössä? Onko kanavien kautta tavoitettu asiakkaita?
 • Jos NY-yritys harjoittaa jälleenmyyntiä, millä tavoilla he tuottavat lisäarvoa omalle asiakkaalleen?
 • Pystyvätkö opiskelijat kertomaan, miksi heidän tuotetta / palvelua tarvitaan? Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?

Tuote/palvelu, kehittäminen, asiakaslähtöisyys

 • Mistä ajatus on alun perin tullut ja miten ajatus on muuttunut liiketoiminnaksi?
 • Kuka on NY-yrityksen tuotteen/palvelun asiakas?
 • Onko tuote / palvelu mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta? Mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle?

Tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja hallinto

 • Onko NY-yrityksellä selkeä toimintasuunnitelma?
 • Onko NY-yritys asettanut itselleen tavoitteita ja onko niitä seurattu aktiivisesti lukuvuoden aikana?
 • Miten NY-yritys on rakennettu? Onko kaikilla jäsenillä selkeä rooli?
 • Millä tavalla NY-yritys seurasi omia tekemisiään? Oliko käytössä jokin järjestelmä?

Taloudellinen menestys

 • Mitkä ovat NY-yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut? Millainen kate tuotteella / palvelulla on?
 • Ymmärtävätkö kaikki NY-yrityksen jäsenet yrityksen taloudesta?
 • Tietääkö NY-yritys ne taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat hintaan ja kustannuksiin?

Liikevaihto ja yrityksen voitto lukuvuoden aikana on huomioitava, sillä se osoittaa yrityksen potentiaalia ja on todistus tehdystä työstä. Yksistään voiton määrällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, sillä ideat ovat erilaisia ja myös niiden ansaintapotentiaali lukuvuoden aikana saattaa olla asuinpaikasta riippuvainen.

Oppimisen arviointi

Ryhmätyö

 • Ovatko NY-yrityksen jäsenet ymmärtäneet ryhmätyön merkityksen ja yksilön vaikutuksen ryhmän toimintaan?
 • Ovatko kaikki jäsenet aktiivisesti mukana NY-yrityksen toiminnassa?
 • Onko NY-yritys yhdessä ylpeä omasta työstään ja saavutuksistaan?
 • Onko NY-yritys tehnyt yhteistyötä ja verkostoitunut myös muiden toimijoiden kanssa? Esimerkiksi oman alueen yrittäjien kanssa.

Reflektointi ja oman oppimisen arviointi

 • Pystyvätkö NY-yrittäjät kertomaan oppimistaan asioista NY-vuoden aikana?
 • Ovatko NY-yrittäjät oppineet toisiltaan ja tukeneet toisiaan vuoden aikana?
 • Onko NY-yrityksellä ollut haastavia tilanteita lukuvuoden aikana? Miten niistä selvittiin?
 • Onko NY-yritys tehnyt virheitä? Mitä niistä opittiin ja vaikuttiko se yrityksen toimintaan?
 • Onko NY-yritys parantanut tekemistään vuoden aikana?

Esiintyminen ja vuorovaikutus

 • Onko NY-yrityksen esiintyminen vakuuttavaa?
 • Onko NY-yrittäjillä havaittavissa yrittäjämäistä asennetta?
 • Onko NY-yrityksen vuorovaikutus selkeää?

SM-kilpailun osalta ikäraja tulee suoraan Euroopan mestaruuskisojen ikärajoista. JA Europen virallinen linjaus on:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 15 years old and no more than 21 years old on the 31st of July of the year of participation. Younger or older students will be automatically asked to withdraw from the competition.

Tämän vuoksi NY-yrityksissä, jotka haluavat kilpailla Suomen parhaan NY-yrityksen tittelistä ja pääsystä EM-kisoihin, ei voi olla alle 15-vuotiaita tai yli 21-vuotiaita kilpailuun osallistujia.

**

EM-finaalissa toisen asteen osallistujille alaikäraja on 15 vuotta ja yläikäraja on 21 vuotta. Jos NY-yrityksessä on jäsen, joka on ala- tai yli-ikäinen, rajoittaa se mahdollisuutta päästä EM-kisoihin.

Jos NY-yritys haluaa kilpailla pääsystä EM-finaaliin, ei kyseinen henkilö voi osallistua yrityksen toimintaan finaalissa millään tasolla. Hän on vierailijana tapahtumassa, jolle avoimia tilaisuuksia ovat messut ja yritysesittelyt. Hän ei voi kuitenkaan esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksenne edustajana.

NY-yritys voi osallistua finaaliin kaikkien jäsenten kanssa riippumatta iästä, mutta tällöin NY-yritys ei voi päästä edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskisoissa. Kaikissa muissa kategorioissa NY-yritys on silti mukana.

KORKEA-ASTE

Korkea-asteen paras NY-yritys edustaa Suomea EM-kilpailuissa, Enterprise Challenge -kilpailussa Ateenassa, Kreikassa 24.-26.6.2020.

 1. Ennakkoon palautettava pitch deck (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi) / OHJEISTUS TÄÄLLÄ
 2. Neljän minuutin yritysesittely / pitch (englanniksi) / OHJEISTUS TÄÄLLÄ
 3. Toiminta messuilla (tuomaristo arvioi yrityksen toimintaa messuilla kiertelemällä ja haastattelemalla yrityksiä)
 4. Tuomariston haastattelu (suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi)

Eri vaiheiden painoarvot ovat seuraavat:

 • Pitch Deck 30 %
 • Yritysesittely 30 %
 • Tuomariston haastattelu 30 %
 • Messutoiminta 10 %
 • Throughout the judging process, the judges think of themselves as potential investors or partners in the company and the team that participates in the final.
 • Judges evaluate the learning or the whole team during the program and the change this experience has had to every member of the team.
 • In company point of view the main aspect judges look at is the Value (Financial, cultural or social) each start-up is creating and its potential to grow and the team behind the idea. Is the idea viable, has the team learned during the year and has the team showed a commitment to deliver their promises?
 • The company who has met the formal criteria and received the best scores from highest number of judges will win the final.

Virallisen tuomariston kriteeristön voit ladata täältä (in English).

Korkea-asteen SM-kilpailun osalta ikäraja tulee suoraan Euroopan mestaruuskisojen ikärajoista. JA Europen virallinen linjaus on:

Achievers representing their Companies in the competition must be at least 18 years old and maximum 30 years old on the date of the competition. Younger or older students may not participate in any part of the competition.

Tämän vuoksi korkea-asteen NY-yrityksissä, jotka haluavat kilpailla Suomen parhaan NY-yrityksen tittelistä ja pääsystä EM-kisoihin, ei voi olla yli 30-vuotiaita kilpailuun osallistujia.

**

EM-finaalissa yläikäraja on 30 vuotta. Jos NY-yrityksessä on jäsen, joka on yli-ikäinen, rajoittaa se mahdollisuutta päästä EM-kisoihin.

Jos NY-yritys haluaa kilpailla pääsystä EM-finaaliin, ei kyseinen henkilö voi osallistua yrityksen toimintaan finaalissa millään tasolla. Hän on vierailijana tapahtumassa, jolle avoimia tilaisuuksia ovat messut ja yritysesittelyt. Hän ei voi kuitenkaan esittäytyä tapahtumassa NY-yrityksenne edustajana.

NY-yritys voi osallistua finaaliin kaikkien jäsenten kanssa riippumatta iästä, mutta tällöin NY-yritys ei voi päästä edustamaan Suomea Euroopan mestaruuskisoissa. Kaikissa muissa kategorioissa NY-yritys on silti mukana.

SIGNATURE PALKINNOT

#HUOMISENTEKIJÄT - PARAS PERUSASTE

Kuntarahoitus on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani, joka palkitsee Uskalla Yrittää -finaalin parhaan perusasteen yrityksen #Huomisentekijät-palkinnolla. Palkinnon saa yritys, jonka liikeidea ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen.

#Huomisentekijät -kilpailu on tarkoitettu perusasteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki perusasteen NY-yritykset ovat mukana kilpailussa.

#Huomisentekijät-palkinnon voittajan valitsevat Kuntarahoituksen asiantuntijat, jotka arvioivat kilpailevia yrityksiä yritysesittelyissä ja messuilla.

Tässä kategoriassa kokonaisuus ratkaisee: #Huomisentekijät-yritys on innovatiivinen ja tulevaisuusorientoitunut, ja sen tekijöillä on innokas yrittäjämäinen asenne ja halu tehdä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

Liikeidea ja liiketoimintamalli 

 • Liikeidea on mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen.
 • Idealle on ottajia, eli asiakkaita ja sille on kysyntää.
 • Yrityksen tuote/palvelu on toteutettu innovatiivisesti.
 • Yritys on tunnistanut tärkeimmät asiakaskohderyhmät.
 • Yritys osaa kertoa, miksi tuotetta / palvelua tarvitaan ja minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee.
 • Yritys on tunnistanut ja ottanut käyttöön myynnin ja markkinoinnin kanavia ja osaa perustella, miksi valitut kanavat ovat käytössä.
 • Liikeidea on mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta ja yritys osaa kertoa, mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle.

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

 • Yrityksellä on ollut selkeä toimintasuunnitelma, jonka mukaan toimintaa on kehitetty.
 • Yritys asettanut itselleen tavoitteita ja seurannut niitä aktiivisesti toiminnan ajan.

Talous

 • Yritys ymmärtää toiminnan tärkeimmät taloudelliset avainluvut.
 • Yritys osaa kertoa, millainen kate tuotteella / palvelulla on.
 • Yritys osaa tunnistaa ne taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat hintaan ja kustannuksiin.

Oppiminen ja vuorovaikutus

 • Yrityksen jäsenet osaavat kertoa oppimistaan asioista NY-yrityksen aikana.
 • Yritys osaa kertoa koetuista haasteista ja miten niistä on selvitty.
 • Yrityksen jäsenet tunnistavat paremmin omia vahvuuksia ja taitojaan.
 • Yrityksen esiintyminen ja vuorovaikutus on vakuuttavaa.
 • Yrityksen jäsenet toimivat yrittäjämäisesti ja osoittavat erinomaista yrittäjämäistä asennetta.

Voittajatiimin palkinto on kahden päivän liput Tubecon 2020 -tapahtumaan ja henkilökohtainen sparraussessio tunnetun tubettajan kanssa yrityksen markkinoinnin tueksi – tai jos yritys ei ole jatkamassa toimintaansa, voittajien oman someprofiilin rakentamiseen.

KESTÄVÄ IDEA - PARAS LUKIO

Handelsbankenin toimintamahdollisuudet ja menestys markkinoilla perustuvat asiakkaiden, yleisön ja viranomaisten luottamukseen. Kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta ovat osa Handelsbankenin kulttuuria ja toimintatapaa. Handelsbanken on Nuori Yrittäjyys ry:n yhteistyökumppani ja palkitsee Uskalla Yrittää -finaalissa parhaan lukioyrityksen, jonka liikeidea huomioi kestävän kehityksen.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä kehityksessä otetaan huomioon ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja sosiaalinen & kulttuurinen kestävyys.

#Huomisentekijä -kilpailu on tarkoitettu lukioiden NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki lukioiden NY-yritykset ovat mukana kilpailussa.

Handelsbankenin asiantuntijat arvioivat yritysten toimintaa yritysesittelyissä sekä messuilla ja niiden perusteella valitsevat voittajan

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Onko liikeidea (palvelu/tuote) itsessään kestävä?
 • Onko yritys tehnyt tietoisia kestäviä valintoja tuotannossa ja toiminnassa?
 • Käytetäänkö kestävyyttä markkinoinnin ja myynnin edistämiseen?
 • Pystyykö yritys sovittamaan yhteen kannattavuuden ja kestävyyden?
 • Onko yritys ottanut toiminnassa huomioon yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen?

Näiden lisäksi tuomaristo arvioi toimintaa yleisillä kriteereillä:

 • Onko yritys asettanut itselleen tavoitteita ja onko niitä seurattu aktiivisesti?
 • Onko tuote / palvelu mietitty potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta? Mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle? Minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee?
 • Mitkä ovat NY-yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut? Millainen kate tuotteella / palvelulla on? Ymmärtävätkö kaikki NY-yrityksen jäsenet yrityksen taloudesta?

Kilpailun palkinto vahvistuu alkuvuodesta 2020.

TAALERI LUOLA

Taaleri on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani ja Uskalla Yrittää -finaalissa on erityiskategoria, Taaleri Luola, joka on Taalerin järjestämä nuorten pitchauskilpailu SuomiAreenan lavalla Porissa. Finaalista valitaan viisi yritystä osallistumaan Porin tapahtumaan.

NY-yritykset pitchaavat ideansa SuomiAreenan yleisön edessä Porissa. Kukin yritys saa palautetta liike-elämän ja yrittäjyyden asiantuntijoilta. Kukin ryhmä palkitaan SuomiAreenan lavalla.

Tarjolla on huipputilaisuus kehittää omaa NY-ideaa eteenpäin, saada hyviä kontakteja ja verkostoja sekä antaa omalle idealle siivet.

Taaleri Luola -kilpailu on avoin kaikille NY-yrityksille kouluasteesta riippumatta. Kilpailuun on erillinen ennakkoilmoittautuminen, joka on tehtävä 17.4.2020 mennessä. Siirry ilmoittautumaan TÄSTÄ.

Kilpailussa valitaan viisi voittajaa.

SuomiAreenan Taaleri Luolaa varten järjestetään voittajatiimeille sparrauspäivä Helsingissä 28.5.2019 kello 10-16 välillä. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää sparrauspäivään osallistumista.

Kilpailuun otetaan mukaan 18 NY-yritystä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Merkuvani NY

Saimaan ammattiopisto Sampo, Toinen aste

Merkuvani NY myy valokuvauspalveluja yritys- ja yksityisasiakkaille. Myymme yritysasiakkaille mm. tuotekuvauksia, tapahtumakuvauksia, markkinointikuvauksia, ja yksityisasiakkaille hääkuvauksia, perhekuvauksia ja erilaisia tilaisuuskuvauksia. Teemme yrityksille myös markkinointimateriaaleja. Kuvaukset tapahtuvat pääsääntöisesti asiakkaan luona.

Luurihuolto NY

Vihdin lukio, Toinen aste

Onko sinunkin näyttösi rikki? Kestääkö akkusi edes yhtä päivää? Ei hätää, sillä Luurihuolto NY on nyt apunanne. Huollamme puhelimia ammattitaitoisesti, edullisesti ja vaivattomasti. Rikkinäinen näyttö tai vaikka vanha akku huolletaan parhaimmillaan 20 minuutissa! Laadusta emme kuitenkaan tingi, tilaamme testatut laatuosamme suomalaiselta yritykseltä. Lisätietoja löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.luurihuolto.com .

Cuitu NY

Turun Yliopisto, Korkea-aste

Cuitu on StartUp -yritys, joka keskittyy uusien ekologisten materiaali-innovaatioiden designiin, brändäykseen ja markkoinintiin tekstiiliteollisuuden alalla. Markkinatutkimuksemme mukaan kuluttaja ei koe nykyisiä ekologisia tekstiilituotteita houkuttelevina, vaikka juuri ekologisuus on tekstiiliteollisuuden tulevaisuudessa erittäin potentiaalinen markkinamahdollisuus.
Me haluamme luoda asiakaslähtöisen, kiinnostavan ja trendikkään brändin ekologisille tekstiileille B2C markkinoille, joka houkuttelisi myös asiakkaita, joita vihreät arvot eivät kiinnostaisi. Tunnettuna brändinä voimme tulevaisuudessa myös nostaa useita materiaali-innovaatioita markkinoille B2B idealla, täten tarjoten näkyvyyttä myös uusille materiaalintuottajille.

Media Heat Agency (Rolling Youth) NY

Saimaa UAS, Korkea-aste

The main idea of a creation of ‘Rolling Youth’ that has already turned into a bigger organisation called as ‘Media Heat Agency’ is making an innovative contribution to the development of tourist attendance of our native student city of Lappeenranta, and potentially the whole of Finland through the development of the leisure level of night parties, festivals and concerts of both local and international levels. Our team is confident that bringing our fresh perspective on the organization of events can be a very effective tool for attracting both tourists and students to local educational institutions that can potentially increase the demand for studying places due to the growth of those abiturients and students who will want to come to study to Finland. For today, we work closely relying on the terms of our 1 year contract with one of the largest club bars in the city center of Lappeenranta, the ”Old Cock” Club&Bar arranging all our events only there. Also, we have great support from the funding system of Saimaa UAS, that can be concidered as our first ever, serious sponsor, and Carlings Lappeenranta clothes store.

The second large, integral part of the Media Heat Agency project is the provision of music engineering services and promotion of music artists to the most popular and profitable distribution sources on behalf of a media agency, which gives us an official, legal right to work in this direction. Members of our team are professionals in the field of writing electronic music, professional music design of video content, beatmaking, mixing and mastering, photography, video editing/ shooting, graphical design and even in animation. The largest customers of our team were such global brands as GoPro, Toyota, Vossen, AT&T, Red Bull, Real Madrid,Oreo etc. Also, we worked with big music artists like Oxxxymiron, Thouxanbandfauni, Porchy and many more.

Tihkuna NY

Stadin aikuis- ja ammattiopisto, Toinen aste

“Miten kierrättää rikkinäinen sateenvarjo mahdollisimman ekologisesti?”

Tästä Tihkuna sai alkunsa. Ratkaisuksi ongelmaan suunnittelimme tuulta ja vettä hylkivän, ensimmäisen tuotteemme, sateenvarjokankaasta valmistetun Tihkuna-takin.

Tihkunassa toimii kaksi muotiteollisuuden ympäristöhaitoista huolestunutta vaatetusompelijaopiskelijaa. Yrityksemme tärkeimmät arvot ovat ekologisuus, laatu ja toimivuus.

Suunnittelemme, kaavoitamme ja ompelemme tuotteemme itse Helsingissä. Valmistamme tuotteemme zero waste -periaatteella eli siten, ettei roskiin päädy mitään. Ulkoilutakeista jäävästä leikkuujätteestä valmistamme pienempiä tuotteita kuten hiusdonitseja, satulasuojia ja aurinkolippoja.

Kestävää kehitystä – käsityönä Helsingistä

PYLMI Services NY

Sotungin lukio, Toinen aste

PYLMI Services NY on henkilöstöpalvelualan yritys, joka tarjoaa palveluitaan niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin tarvittaessa jopa lyhyellä varoitusajalla. Toimintamme keskittyy pääasiassa promootiotyöskentelyyn, mutta pystymme tarjoamaan henkilöstöpalveluita muihinkin työtehtäviin, aina asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Promootiopalveluiden osalta yritys on kehittänyt oman toimintakonseptinsa, jonka avulla pystytään tuomaan asiakkaan myyntiin lisäarvoa mahdollisimman hyvällä hinta-laatusuhteella. Yrityksemme hinnoittelu onkin huokea ja hinnoittelumallimme on selkeä, mitkä ovat ehdottomasti tärkeimmät keinomme erottautua kilpailijoista.

PYLMI Services NY:n toiminta pohjautuu joustavuuteen, ongelmanratkaisuun ja täsmällisyyteen. Sitä saa mitä tilaa!

OhYes Drinks UF

Lyceiparkens skola, Perusaste

Olemme Nuori Yrittäjyys-yritys nimeltään OhYes Drinks ja me valmistamme ja myymme tyylipuhtaita, moderniminimalistisesti suunniteltuja, korkealaatuisia hiilihapotettuja juomia erilaisissa makuissa. Me emme käytä mitään lisäaineita kuten esim. väriaineita tai säilöntäaineita. Meidän tavoitteemme on mahdollistaa hyvänmakuista ja makeaa kuluttamista ilman että tarvitsee pelätä mitään taidetekoisia, jopa vaarallisia aineita. Juomissamme käytämme aitoja makuja suoraan hedelmistä.

Matleena’s Art NY

Tietotien lukio, Toinen aste

Miten voisi ilahduttaa lähimmäistä? Arjen pienillä teoilla saa helposti toiselle hyvän mielen, ja tervehdys voi antaa paljon.

Yritykseni ryhtyi luomaan persoonallisia postikortteja, joiden valikoimasta löytyy muun muassa valmistujais- ja onnittelukortteja. Kuvituksissa esiintyy eläinhahmoja, joista jokaisella on omat tarinansa. Myös luontoaiheet ovat yritykseni kulmakiviä.

Korttimallit kuvitan alusta asti itse, aluksi vesiväreillä maalaten ja viimeistellen digitaalisesti. Kuvittamisen hienoja puolia ovat hahmojen kehittyminen ja taiteen jakaminen, ja toivonkin ihmisten saavan positiivisuutta päiväänsä värien avulla. Yritykseltäni voi myös tilata kuvitustyön, vaikkapa muotokuvan!

Tatsy NY

Etu-Töölön lukio, Toinen aste

Trendikkäät siirtotatuoinnit ja tarrat.

EkoPlastic Finland NY

Hyrylän Yläaste, Perusaste

Myymme kierrätetystä muovijätteestä valmistettuja kestokasseja kaupoille sekä muille toimijoille. Korostamme toiminnassamme ekologisuutta, kestävää kehitystä sekä ympäristöarvoja.

Avot NY

Nummen Yhtenäiskoulu, Perusaste

Pakkaamme kaupassa käyneiden ihmisten ostokset ja autamme kantamaan raskaat kassit asiakkaan autolle. Palvelu on asiakkaille täysin ilmaista. Kauppa maksaa korvausta yrityksellemme, mihin ansaintalogiikkamme perustuu. Avot Ny on suomalaista asiakaspalvelua parhaimillaan. Kaupassa käynti ei ole ikinä ollut vaivattomampaa.

Urto Design NY

Vaisaaren koulu, Perusaste

Valmistamme kierrätyspuusta lähinnä puulavoista tyylikkäitä design huonekaluja. Teemme tuotteita myös tilaustöinä.

Photo NY

Kajaanin lyseo, Perusaste

Valokuvaus yritys.
Olen erikoistunut urheilusuoritus ja joukkue kuviin, mutta otan muitakin kuvia asiakkaan tilauksesta. Hintani ovat edullisia.
IKUISTA HETKESI KUVINA!

FICks NY

Vaisaaren koulu, Perusaste

FICks NY myy itse suunniteltuja ja käsityönä tehtyjä koruja ja avaimenperiä. Tuotteet valmistetaan koruhartsista, jonka lisäksi koruissa käytetään luonnonmateriaaleja Suomen luonnosta.

Our Power NY

Vuokatin Uhreiluopisto, Toinen aste

Mitä tehdä väsyneelle mielelle ja kropalle? Our Power Ny tukee hyvinvointiasi!

What`s your Power? Our Powerin voima piilee matalan kynnyksen liikunnassa. Haastamme sinut pohtimaan omaa hyvinvointiasi! Tarjoamme työyhteisöille ja yksittäisille asiakkaille liikuntapalveluita, joiden avulla tehdään arjesta energisempi. Liikkeelle lähdetään yksilön toiveista, tavoitteista ja kuntotaso huomioiden. Harjoitteluympäristö voi olla koti, kuntosali tai vaikkapa hiekkaranta. Löydämme jokaiselle omat energiset elämäntavat, liikuntaharrastukset ja lisäbuustia tuova ruokavalio. Olemme tukenasi niin kauan kuin meitä tarvitset!

Roinat Rahoiksi NY

Lauttasaaren yhteiskoulu, Perusaste

Yrityksemme haluaa auttaa ihmisiä pääsemään eroon turhista tavaroistaan lopullisesti ja samalla täysin huolettomasti. Me hoidamme kaiken asiakkaidemme puolesta, mutta asiakkaamme hyötyvät silti yhteistyössämme rahallisesti. Asiakkaanamme saat 25 prosenttia antamiesi tavaroiden myyntituotosta. Lisäksi tuet kiertotaloutta ja olet osana maailman pelastamisessa.

 • Taaleri valitsee finaalissa yhteensä viisi NY-yritystä, jotka pääsevät mukaan heinäkuussa pitchaamaan yritystään Suomen suurimpaan ajankohtaisten asioiden keskustelutapahtumaan, SuomiAreenaan.
 • Taalerin asiantuntijat arvioivat yritysten toimintaa yritysesittelyissä sekä messuilla ja niiden perusteella päättävät voittajat.

Tuomaristo arvioi seuraavia asioita kilpailussa:

 • idea
 • tiimi
 • toteutus
 • kasvu
 • esitys (yritysesittely + toiminta messuilla)

Kukin NY-yritys saa 700 euron esiintymispalkkion, jonka NY-yritys voi käyttää kesän tapahtumaan valmistautumiseen. Palkkio edellyttää sitoutumista olemaan mukana kesän tapahtumassa. Mikäli yritys ei voi osallistua, ilmoitetaan tästä välittömästi. Mikäli joku jäsenistä ei pääse tai halua lähteä SuomiAreenaan, sovitaan korvauskäytännöstä erikseen.

Taaleri Luolaa varten NY-yritykset kokoontuvat yhteisen preppauspäivään Helsinkiin toukokuun lopulla Taalerin toimistolle. Nuori Yrittäjyys ry korvaa NY-yrittäjien matkakulut Helsingin preppaukseen sekä kesällä Poriin. Preppauspäivä järjestetään Helsingissä ja ajankohta tarkentuu ennen finaalia. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää sparrauspäivään osallistumista.

PARAS PALVELU

Fennia on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani ja heillä on Uskalla Yrittää -finaalissa oma signature -palkinto parhaalle palvelulle.

Paras palvelu -kilpailu on tarkoitettu perusasteen ja toisen asteen NY-yrityksille ja kilpailu on heille yhteinen. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset, joiden liikeideana on tarjota jonkinlaista palvelua, ovat mukana kilpailussa. Kilpailu on yhteinen molemmille kouluasteille.

Paras palvelu -kilpailun tuomaroinnista vastaa finaalin päätuomaristo. Tuomaristo arvioi yritysten toimintaa ja liikeideaa raportin ja messutoiminnan perusteella ja valitsee voittajan.

Paras palvelu on innovatiivinen ja vastaa käytännön ongelmaan. Paras palvelu voi olla uusi innovaatio tai nykyisiä ratkaisuja parempi tapa toimia. Parhaan palvelun ominaisuuksina ovat asiakkaan kannalta toimivuus, luotettavuus, hinta-laatusuhde ja palvelun selkeys. Yrityksen puolelta parhaan palvelun tulee olla kannattava ja määritelty kokonaisuus (hinta-laatusuhde yrityksen kannalta).

Palveluun voi myös liittyä tuote, mutta silloin tuotteen valmistuskustannusten on oltava pieniä verrattuna palvelun hintaan (esimerkiksi kahvilassa erikoiskahvi voi maksaa 4€ ja suurin osa on palvelun kustannuksia). Palvelun toteutus ei saa olla riippuvainen yhden henkilön erityistaidosta (esim. laulaja tai taikuri). 

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Palvelulla on uutuusarvoa ja ratkaisee asiakkaan ongelmia, jotka yritys on tunnistanut
 • Yritys on tunnistanut palvelun tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita
 • Palvelun ostoprosessi on selkä ja tehty helpoksi asiakkaalle
 • Palvelulla on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli
 • Palvelun kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana esimerkiksi asiakaspalautteen pohjalta
 • Yrityksen tarjoama palvelu on selkeä kokonaisuus
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo palvelun kiertotalouden huomioimisen

Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

UNELMAT ELOSSA – PARAS INNOVAATIO

Elo on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani ja heillä on Uskalla Yrittää -finaalissa oma signature -palkinto korkea-asteen parhaalle innovaatiolle.

Unelmat Elossa – Paras Innovaatio -kilpailu on tarkoitettu korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki korkeakoulujen NY-yritykset ovat kilpailussa mukana.

Unelmat Elossa – Paras Innovaatio -kilpailun tuomaroinnista vastaa finaalin korkea-asteen päätuomaristo. Tuomaristo arvioi yritysten toimintaa ja liikeideaa pitch deckin, yritysesittelyn, messutoiminnan ja haastattelun perusteella ja valitsee voittajan.

Unelmat Elossa – Paras Innovaatio -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka on tuomariston mielestä kehittänyt innovatiivisen liikeidean, jolla on potentiaalia menestyä oikeana yrityksenä. Yrityksen takana on tiimi, jolla on halu ja tavoite jatkaa toimintaa tulevaisuudessa.

Paras innovaatiota etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yritys on tunnistanut ongelman ja heidän yrityksenä tarjoaa siihen ratkaisun
 • Yrityksen liiketoiminta tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yritys tunnistaa tärkeimmät asiakaskohderyhmänsä
 • Yritys on kehittänyt MVPn (minimum viable product) tai prototyypin
 • Yrityksen taustalla on vahva ja osaava tiimi, jolla on halu ja suunnitelma yritystoiminnan kehittämiseksi

Kilpailussa on 500 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle yritystoiminnan kehittämiseen.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

CARE FOR AMBITION

SEB on Nuori Yrittäjyys ry:n pääyhteistyökumppani ja Uskalla Yrittää -finaalissa heillä on tänä vuonna signature -palkinto, Care for Ambition.

Care for Ambition -kilpailu on tarkoitettu toisen asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki toisen asteen NY-yritykset ovat kilpailussa mukana.

Kilpailun tuomaristossa toimii SEB:n asiantuntijat, jotka arvioivat yritysten toimintaa ja liikeideaa yritysesittelyiden ja messutoiminnan perusteella ja valitsee voittajan.

Care for Ambition -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka osoittaa kunnianhimoisuutta, tahdonvoimaa ja päämäärätietoisuutta heidän yritystä kohtaan. Tekemisen taustalla on tiimi, joka toimii yhdessä ja rohkeasti liikeideaansa kehittäen. Yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on rohkea ja innovatiivinen.

Tiimillä on kunnianhimoinen tulevaisuuden suunnitelma yritykselle ja idean kehittämiselle. Yritys on lähestynyt markkinointia myös rohkeasti ja innovatiivisesti.

Voittajaa etsiessä tuomaristo kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on toteutettu rohkeasti
 • Yrityksen taustalla on kunnianhimoinen tiimi, jolla on selkeä tulevaisuuden suunnitelma
 • Yritys on lähestynyt markkinointia innovatiivisesti, yllättävästi ja pelottomasti

Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle yritystoiminnan kehittämiseen.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

MUUT PALKINNOT

PARAS MYYNTIPUHE

Finaalin messujen aikana jokainen osallistuva NY-yritys pääsee Kampin tapahtumalavalle esittämään 30 sekunnin myyntipuheen ja paras palkitaan.

Paras myyntipuhe -kilpailu on avoin kaikille NY-yrityksille kouluasteesta riippumatta. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki yritykset ovat automaattisesti mukana kilpailussa. Myyntipuheen voi esittää yksi tai useampi yrityksen edustaja, mutta huomioikaa, että aikaa on vain 30 sekuntia. Kilpailu on yhteinen kaikille kouluasteille.

Paras myyntipuhe -kilpailulla on oma 2-4 hengen tuomaristo, joka kuuntelee kaikki myyntipuheet ja valitsee niistä parhaan. Tuomaristo ennakkoon tutustuu NY-yrityksiin verkkosivujen esittelytekstien kautta. Tässä kilpailussa vain myyntipuhe eli pitch merkitsee!

Paras myyntipuhe on napakka ja jäsennelty kokonaisuus, joka herättää kiinnostuksen kuulijassa. Tuomaristo arvioi myyntipuheita seuraavilla kriteereillä:

 • Mieleenjäävä aloitus ja lopetus
 • Mietitty ja selkeä sisältö
  • Minkä ongelman yritys ratkaisee?
  • Ketkä ovat yrityksen asiakkaat?
  • Mitä tuote/palvelu maksaa?
  • Miksi yritys on uniikki?

Kilpailussa on 100 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2020 mennessä.

TYKÄTYIN SOME

Tykätyin some -kilpailussa NY-yritykset keräävät tykkäyksiä ja ihastuksia omalle tiimikuvalleen. Kilpailu on mahdollisuus levittää sanomaa oman tiimin osallistumisesta Uskalla Yrittää -finaaliin. Kilpailun voittaa yritys, joka kerää eniten luonnollisia tykkäyksiä ja ihastuksia omalle kuvalleen Nuori Yrittäjyys ry:n tapahtuma-albumissa.

Tykätyin some -kilpailu on avoin kaikille NY-yrityksille kouluasteesta riippumatta. Kilpailuun osallistutaan palauttamalla tiimikuva (kts. ennakkotehtävä täällä) 26.4.2019 mennessä. Kilpailu on kaikille kouluasteille yhteinen.

Nuori Yrittäjyys ry julkaisee Facebookissa kuva-albumin, jossa on esitelty kaikki finalistit. Kuva-albumi julkaistaan 28.4.2019 ja tykkääminen on mahdollista 8.5.2019 kello 23:59 asti. Kilpailun voittaa NY-yritys, jolla on eniten luonnollisia tykkäyksiä ja ihastuksia omalla kuvallaan. Maksettu mainonta kuvalle ei ole sallittua, mutta kuvan saa jakaa myös muihin sosiaalisen median palveluihin.

Kilpailuajan umpeuduttua Nuori Yrittäjyys ry tarkistaa, millä NY-yrityksellä on eniten tykkäyksiä ja ihastuksia kuva-albumin kuvissa.

Kilpailussa on 100 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

PARAS MESSUPISTE

Paras messupiste -kilpailussa etsitään NY-yritystä, jolla näyttävin ja kokonaisvaltaisin messupiste.

Paras messupiste -kilpailu on tarkoitettu perusasteen ja toisen asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat mukana kilpailussa. Kilpailu on yhteinen molemmille kouluasteille.

Paras messupiste -kilpailu tuomaroinnista vastaa kilpailun päätuomaristo. Tuomaristo arvioi messupisteitä messujen aikana ja valitsee voittajan.

Hyvä messupiste on kokonaisuus, joka täydentää tuotetta tai palvelua, jota NY-yritys tarjoaa. Finaalissa kaikilla yrityksillä on samanlaiset pöydät käytössä ja pöytää voi somistaa yrityksen haluamalla tavalla ja sen tueksi voi ottaa esimerkiksi roll-upin.

Parhaan messupisteen valinnassa tuomaristo kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin:

 • Messupiste on selkeästi rakennettu kokonaisuus, johon kuuluu
  • Tuotteiden esillepano
  • Hinnasto
  • Tiimi ja tiimin asut
  • Graafinen ilme
 • Piste houkuttelee asiakkaan lähemmäksi tutustumaan yritykseen
 • Messupiste tukee yrityksen tuotetta tai palvelua sekä yrityksen imagoa
 • Yritys pystyy kertomaan suunnitelmasta pisteen takana – miksi näin on tehty ja mitä hyötyä siitä on yritykselle

Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

PARAS MYYNTITIIMI

Paras myyntitiimi -kilpailussa etsitään NY-yritystä, jolla on myyntitaidot hallussa. Hyvä myyjä osaa kertoa tuotteesta, yrityksestä, kuunnella asiakasta ja hänen tarpeitaan sekä perustella, miksi yrityksen tuote tai palvelu on hyvä asiakkaalle. Lisäksi myyjän pitää käyttäytyä hyvin, keskustella selvästi ja hallita liikeneuvottelu yrityksen asioista.

Paras myyntimi -kilpailu on tarkoitettu perusasteentoisen asteen ja korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat mukana kilpailussa. Kilpailussa valitaan voittajat kaikilta kouluasteilta.

Paras myyntitiimi -kilpailun tuomaroinnista vastaa kilpailun päätuomaristo. Tuomaristo arvioi NY-yritysten myynti- ja neuvottelutaitoja messujen aikana ja valitsee voittajan.

Paraskaan tuote tai palvelu ei myy itse itseään, joten aktiivinen myyntityö on jokaiselle yrittäjälle tärkeä osa yrityksen menestystä.

Tuomaristo arvioi parasta myyntitiimiä valitessaan seuraavia asioita:

 • Yrityksellä on aktiivinen, mutta asiakaslähtöinen myyntitapa
 • Myyjät osaavat kertoa yrityksen tarjoamasta ratkaisusta ja sen hyödyistä ostajalle
 • Myyjillä on erinomaiset kuuntelu- ja neuvottelutaidot
 • Myyjät pyrkivät tarjoamaan ratkaisua ja klousaamaan kaupat

Kilpailussa on 100 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

PARAS YRITYSESITTELY

Paras yritysesittely -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka vakuuttaa tuomariston omalla esityksellään ja esiintymisellään. Erinomainen yritysesittely tiivistää liikeidean, liiketoiminnan ja oppimisen pääkohdat napakkaan esitykseen.

Paras yritysesittely -kilpailu on tarkoitettu perusasteentoisen asteen ja korkea-asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat mukana kilpailussa. Kilpailussa valitaan voittajat kaikilta kouluasteilta. Yritysesittely on myös osa Suomen paras yritys -kilpailua kaikilla kouluasteilla.

Paras yritysesittely -kilpailun tuomaroinnista vastaa kilpailun päätuomaristo ja mahdolliset lisäjäsenet. Tuomaristo arvioi NY-yritysten liikeideaa ja liiketoimintaa yritysesittelyiden perusteella ja valitsee voittajat.

Voittava yritysesittely tiivistää NY-yrityksen tärkeimmät saavutukset, opit ja liiketoiminnan avainasiat maksimissaan neljän minuutin esitykseen.

Tuomaristo arvioi parasta yritysesittelyä valitessaan seuraavia asioita:

 • Esityksen sisältöä ja rakennetta
  • Onko esitys loogisesti rakennettu kokonaisuus?
  • Tuleeko esityksessä esiin yrityksen tärkeimmät saavutukset ja kokemukset?
  • Onko esitys ammattimainen, kuvastaako se yrityksen toimintaa ja tavoittaako sen viesti yrityksen kohderyhmät?
 • Esiintymistä ja yhteistyötä
  • Onnistuuko yritys kertomaan mielenkiintoisella tavalla toiminnastaan?
  • Onko yritys pukeutunut imagolleen ja liikeidealle sopivalla tavalla?
  • Kertooko yritys itsestään ammattimaisella tavalla?
 • Yritystoiminnan ymmärtäminen
  • Millainen on tuotteen / palvelun kuvaus (mitä, miksi, kenelle, miten)?
  • Kerrotaanko tuotteen / palvelun vahvuudet ja kilpailuedut?
  • Mitä arvoa yritys tuottaa asiakkailleen? Minkä ongelman he ratkaisevat?
  • Mikä on yrityksen unique selling point?
  • Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät taloudelliset avainluvut?
 • Oppiminen
  • Kertooko yritys toimintansa kehittymisestä vuoden aikana?
  • Mitkä ovat yrityksen tulevaisuuden suunnitelmat?
 • Tekniikka
  • Onko tekniikkaa hyödynnetty esityksessä?
  • Vastasiko esitys ja sen ulkoasu yrityksen identiteettiä?

Kilpailussa on 100 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

PARAS TUOTE

Paras tuote -kilpailussa etsitään NY-yritystä, joka erottuu finaalissa tuotteellaan.

Paras tuote -kilpailu on tarkoitettu perusasteen ja toisen asteen NY-yrityksille. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista, vaan kaikki NY-yritykset ovat mukana kilpailussa. Kilpailu on yhteinen molemmille kouluasteille.

Paras tuote -kilpailun tuomaroinnista vastaa finaalin päätuomaristo. Tuomaristo arvioi yritysten toimintaa ja tuotetta raportin ja messutoiminnan perusteella ja valitsee voittajan.

Paras tuote on innovatiivinen, vastaa käytännön ongelmaan tai on uusi tapa tehdä jokin asia.

Tuomaristo kiinnittää huomiota parasta tuotetta valitessaan seuraaviin asioihin:

 • Tuotteella on uutusarvoa ja tarjoaa innovatiivisen ratkaisun asiakkaan ongelmaan
 • Yritys on tunnistanut tuotteen tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita
 • Tuote on käyttäjäystävällinen ja sitä on kehitetty asiakaslähtöisesti
 • Tuotteella on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli
 • Tuotteen kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo tuotteen ekologisuuden ja kiertotalouden huomioimisen

Kilpailussa on 200 euron rahapalkinto, joka myönnetään voittavalle NY-yritykselle.

NY-yrityksen tulee laskuttaa palkintosumma Nuori Yrittäjyys ry:ltä finaalin jälkeen, kuitenkin 31.5.2019 mennessä.

JA ALUMNI AWARD

NY-alumnit eli JA Alumni Finland ry on itsenäinen aktiivisten entisten NY-yrittäjien ylläpitämä yhdistys. Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat entisiä NY-yrittäjiä, jotka ovat halunneet jatkaa tekemällä oppimista ja kasvattaa verkostojaan muiden NY-alumnien kanssa. Yhteistä NY-alumneille on siis yrittäjähenkisyys, innostus ja tekemällä oppimisen asenne.

JA Alumni Award jaetaan innokkaille NY-yrittäjille, jotka osoittautuvat edukseen finaalin aikana. Kilpailuun ei ole erillistä ilmoittautumista vaan NY-alumni -hallitus valitsee finaalin aikana palkinnon saajat. Kilpailu on yhteinen kaikille NY-yrityksille riippumatta kouluasteesta.

NY-alumni -palkinnon tuomaristossa toimii NY-alumni hallituksen jäsenet, jotka kiertävät messujen aikana haastattelemassa NY-yrittäjiä.

NY-alumni palkinto jaetaan yhdelle NY-yritykselle sekä lisäksi kolmelle yksittäiselle henkilölle.

Kilpailun tuomaristo kiinnittää huomioita arvioinnissa seuraaviin asioihin:

 • Loistava verkostoituja eli yritys/henkilö esittelee avoimesti ideaansa sekä tutustuu muihin NY-yrittäjiin. Loistava verkostoituja on oma itsensä, mutta omaa kohteliaan ja ystävällisen käyttäytymisen.
 • Yrittäjämäinen asenne eli yritys/henkilö uskoo omaan ideaansa ja on innostunut siitä.
 • Rohkeus eli yritys/henkilö on osoittanut NY-vuotensa aikana rohkeutta esimerkiksi kehittämällä uskaliaasti liikeideaansa, jatkanut yrittämistä vaikeuksien keskellä tai muulla tavoin astunut omien mukavuusrajojensa ulkopuolelle.
 • Hyvä tiimipelaaja: tiimin jäsenet tukevat toisiaan ja tuovat esille toistensa vahvuuksia.

Palkinto julkaistaan kevään 2020 aikana.

Back To Top