skip to Main Content

Tällä sivulla on esiteltynä Uskalla Yrittää -semifinaalien kriteerit, joiden mukaan alueelliset tuomaristot toimivat. Kriteerit ohjaavat tuomariston toimintaa, mutta jokainen tuomari ottaa tuomaroinnissa huomioon myös omat henkilökohtaiset kokemuksensa ja luo painotukset.

Huomioithan, että kaikki kilpailukategoriat eivät ole käytössä kaikissa semifinaaleissa. Tarkista semifinaalin kilpailut semifinaalien sivuilta.

Vuosi yrittäjänä -ohjelman oppimistavoitteet
 • Opiskelija tunnistaa yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • Opiskelija kehittää omia yrittäjyyden taitojaan, joita ovat esimerkiksi myyntitaidot, ryhmätyötaidot, ongelmanratkaisutaidot, viestintätaidot ja esiintymistaidot
 • Opiskelija rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • Opiskelija tunnistaa ja arvioi omaa toimintaansa yrityksessä osana tiimiä
 • Opiskelija osaa suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • Opiskelija osaa käyttää liiketoiminnan suunnitteluun liittyviä työkaluja ja laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat
 • Opiskelija osaa laatia liiketoimintamallin ja -suunnitelman oman idean tueksi sekä kehittää sitä toiminnan aikana
 • Opiskelija ymmärtää liiketoiminnan perusteet ja osaa arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa
Hyvän NY-yritykset tunnusmerkit
 • Toimiva ja toteuttamiskelpoinen idea ja tuote tai palvelu.
 • Toimintasuunnitelma, jossa idean toimivuutta on arvioitu ja käytännön toteutusta suunniteltu.
 • Monipuolinen ja hyvin hoidettu yrityksen käytännön toteutus (suunnittelu, tuotanto, markkinointi).
 • Kova halu oppia ja kehittyä myös tulevaisuudessa.
 • Sen verran liikevaihtoa/asiakkaita ja positiivinen tulos, että yritys voi todistaa idean toimivuuden ja oman aktiivisuuden asiakashankinnassa.

PARAS NY-YRITYS

Kuntarahoitus toimii Uskalla Yrittää -semifinaalien kumppanina. Semifinaalien parhaat NY-yritykset (perusaste, toinen aste & korkea-aste) palkitaan #Huomisentekijä -tittelillä ja paikalla Uskalla Yrittää -finaalissa.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

Liikeidea ja liiketoimintamalli 

 • Liikeidea on mielenkiintoinen, tärkeä ja ajankohtainen.
 • Idealle on ottajia, eli asiakkaita ja sille on kysyntää.
 • Yrityksen tuote/palvelu on toteutettu innovatiivisesti.
 • Yritys on tunnistanut tärkeimmät asiakaskohderyhmät.
 • Yritys osaa kertoa, miksi tuotetta / palvelua tarvitaan ja minkä asiakkaan ongelman se ratkaisee.
 • Yritys on tunnistanut ja ottanut käyttöön myynnin ja markkinoinnin kanavia ja osaa perustella, miksi valitut kanavat ovat käytössä.
 • Liikeidea on mietitty sen potentiaalisen asiakkaan näkökulmasta ja yritys osaa kertoa, mitä lisäarvoa se tuo asiakkaalle.

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus

 • Yrityksellä on ollut selkeä toimintasuunnitelma, jonka mukaan toimintaa on kehitetty.
 • Yritys asettanut itselleen tavoitteita ja seurannut niitä aktiivisesti toiminnan ajan.

Talous

 • Yritys ymmärtää toiminnan tärkeimmät taloudelliset avainluvut.
 • Yritys osaa kertoa, millainen kate tuotteella / palvelulla on.
 • Yritys osaa tunnistaa ne taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat hintaan ja kustannuksiin.

Tiimi

 • Yrityksen taustalla on vahva ja osaava tiimi (vähintään 2 jäsentä), jolla on halu ja suunnitelma yritystoiminnan kehittämiseksi.
 • Tiimin jäsenillä on selkeät roolit ja tiimin osaaminen on otettu huomioon tekemisen suunnittelussa.

Oppiminen ja vuorovaikutus

 • Yrityksen jäsenet osaavat kertoa oppimistaan asioista NY-yrityksen aikana.
 • Yritys osaa kertoa koetuista haasteista ja miten niistä on selvitty.
 • Yrityksen jäsenet tunnistavat paremmin omia vahvuuksia ja taitojaan.
 • Yrityksen esiintyminen ja vuorovaikutus on vakuuttavaa.
 • Yrityksen jäsenet toimivat yrittäjämäisesti ja osoittavat erinomaista yrittäjämäistä asennetta.

PARAS LIIKEIDEA

Osassa semifinaaleista palkitaan NY-yritys, jolla on paras liikeidea. Hyvä liikeidea perustuu asiakkaiden olemassaolevaan ongelmaan, joka olisi mahtava saada ratkaistuksi. Paras liikeidea -kilpailussa etsitään ideaa, joka on ajankohtainen, ratkaisee käytännön ongelman ja sitä on toteuttamassa toimiva yritys.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Yritys on tunnistanut ongelman ja heidän yrityksenä tarjoaa siihen ratkaisun.
 • Yrityksen liiketoiminta tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja yritys tunnistaa tärkeimmät asiakaskohderyhmät.
 • Yritys on kehittänyt vähintään ensimmäisen version tuotteesta/palvelusta (MVPn minimum viable product) tai prototyypin.
 • Yrityksen taustalla on vahva ja osaava tiimi, jolla on halu ja suunnitelma yritystoiminnan kehittämiseksi.
 • Yritys on tehnyt laskelmia talousluvuista ja miten ideasta on mahdollista tehdä taloudellisesti kannattava.

PARAS TUOTE

Paras tuote on innovatiivinen, vastaa käytännön ongelmaan tai on uusi tapa tehdä jokin asia. Paras tuote on käyttäjäystävällinen, siinä on hyvä hinta-laatusuhde ja toimiva muotoilu. Lisäansioksi katsotaan, että tuotteessa ja sen eri prosesseissa on otettu huomioon kestävä kehitys (sosiaalinen, taloudellinen & ekologinen).

Tuomaristo kiinnittää huomiota parasta tuotetta valitessaan seuraaviin asioihin:

 • Tuotteella on uutusarvoa ja tarjoaa innovatiivisen ratkaisun asiakkaan ongelmaan.
 • Yritys on tunnistanut tuotteen tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita.
 • Tuote on käyttäjäystävällinen ja sitä on kehitetty asiakaslähtöisesti.
 • Tuotteella on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli.
 • Tuotteen kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana.
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo, jos tuotteessa ja sen prosesseissa on huomioitu kestävän kehityksen eri osa-alueet.

PARAS PALVELU

Paras palvelu on innovatiivinen ja vastaa käytännön ongelmaan. Paras palvelu voi olla uusi innovaatio tai nykyisiä ratkaisuja parempi tapa toimia. Parhaan palvelun ominaisuuksina ovat asiakkaan kannalta toimivuus, luotettavuus, hinta-laatusuhde ja palvelun selkeys. Yrityksen puolelta parhaan palvelun tulee olla kannattava ja määritelty kokonaisuus (hinta-laatusuhde yrityksen kannalta).

Palveluun voi myös liittyä tuote, mutta silloin tuotteen valmistuskustannusten on oltava pieniä verrattuna palvelun hintaan (esimerkiksi kahvilassa erikoiskahvi voi maksaa 4€ ja suurin osa on palvelun kustannuksia). Palvelun toteutus ei saa olla riippuvainen yhden henkilön erityistaidosta (esim. laulaja tai taikuri). 

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Palvelulla on uutuusarvoa ja ratkaisee asiakkaan ongelmia, jotka yritys on tunnistanut.
 • Yritys on tunnistanut palvelun tärkeimmät kohderyhmät ja selvittänyt kohderyhmien tarpeita.
 • Palvelun ostoprosessi on selkeä ja tehty helpoksi asiakkaalle.
 • Palvelulla on selkeä ja perusteltu hinnoittelumalli.
 • Palvelun kaupallistaminen on tehty hyvin ja konseptia on kehitetty toiminnan aikana esimerkiksi asiakaspalautteen pohjalta.
 • Yrityksen tarjoama palvelu on selkeä kokonaisuus.
 • Lisäansioksi tuomaristo katsoo palvelun kiertotalouden huomioimisen.

PARAS YHTEISKUNNALLINEN YRITYS

Kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta ovat osa monien yritysten kulttuuria ja toimintatapaa. Paras yhteiskunnallinen yritys -palkinto annetaan NY-yritykselle, jonka liikeidea huomioi kestävän kehityksen.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä kehityksessä otetaan huomioon ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja sosiaalinen & kulttuurinen kestävyys.

Tuomaristo kiinnittää arvioinnissa huomiota seuraaviin asioihin:

 • Onko liikeidea (palvelu/tuote) itsessään kestävä?
 • Onko yritys tehnyt tietoisia kestäviä valintoja tuotannossa ja toiminnassa?
 • Käytetäänkö kestävyyttä markkinoinnin ja myynnin edistämiseen?
 • Pystyykö yritys sovittamaan yhteen kannattavuuden ja kestävyyden?
 • Onko yritys ottanut toiminnassa huomioon yhden tai useamman YK:n kestävän kehityksen tavoitteen?

PARAS MESSUPISTE

Paras messupiste -palkinto annetaan NY-yritykselle, jolla näyttävin ja kokonaisvaltaisin messupiste. Hyvä messupiste on kokonaisuus, joka täydentää tuotetta tai palvelua, jota NY-yritys tarjoaa.

Semifinaaleissa kaikilla yrityksillä on samanlaiset pöydät käytössä ja pöytää voi somistaa yrityksen haluamalla tavalla ja sen tueksi voi ottaa esimerkiksi roll-upin.

Parhaan messupisteen valinnassa tuomaristo kiinnittää huomioita seuraaviin asioihin:

 • Messupiste on selkeästi rakennettu kokonaisuus, johon kuuluu
  • Tuotteiden esillepano,
  • Hinnasto,
  • Tiimi ja tiimin asut,
  • Graafinen ilme.
 • Piste houkuttelee asiakkaan lähemmäksi tutustumaan yritykseen.
 • Messupiste tukee yrityksen tuotetta tai palvelua sekä yrityksen imagoa.
 • Yritys pystyy kertomaan suunnitelmasta pisteen takana – miksi näin on tehty ja mitä hyötyä siitä on yritykselle.

PARAS MYYJÄ

Paraskaan tuote tai palvelu ei myy itse itseään, joten aktiivinen myyntityö on jokaiselle yrittäjälle tärkeä osa yrityksen menestystä. Paras myyjä -kilpailussa etsitään NY-yritystä, jolla on myyntitaidot hallussa.

Hyvä myyjä osaa kertoa tuotteesta, yrityksestä, kuunnella asiakasta ja hänen tarpeitaan sekä perustella, miksi yrityksen tuote tai palvelu on hyvä asiakkaalle. Lisäksi myyjän pitää käyttäytyä hyvin, keskustella selvästi ja hallita liikeneuvottelu yrityksen asioista. Paras myyjä voi yksilö tai tiimi.

Tuomaristo arvioi parasta myyjää valitessaan seuraavia asioita:

 • Yrityksellä on aktiivinen, mutta asiakaslähtöinen myyntitapa.
 • Myyjä osaa kertoa yrityksen tarjoamasta ratkaisusta ja sen hyödyistä ostajalle.
 • Myyjällä on erinomaiset kuuntelu- ja neuvottelutaidot.
 • Myyjä pyrkii tarjoamaan ratkaisua ja klousaamaan kaupat.

PARAS MYYNTIPUHE

Paras myyntipuhe on napakka ja jäsennelty kokonaisuus, joka herättää kiinnostuksen kuulijassa. Semifinaalissa aikana jokainen osallistuva NY-yritys pääsee tapahtumalavalle esittämään yrityksen myyntipuheen ja paras palkitaan.

Tuomaristo arvioi myyntipuheita seuraavilla kriteereillä:

 • Mieleenjäävä aloitus ja lopetus
 • Mietitty ja selkeä sisältö
  • Minkä ongelman yritys ratkaisee?
  • Ketkä ovat yrityksen asiakkaat?
  • Mitä tuote/palvelu maksaa?
  • Miksi yritys on uniikki?
Back To Top