skip to Main Content

På Våga vara företagsam-festivalerna ordnas regionala tävlingar, som på våren kulminerar i Våga vara företagsam-finalen. Vinnarna i kategorin Bästa UF-företag får representera Finland i Europamästerskapen. Den internationella tävlingen GEN-E 2022 ordnas i Tallinn i juli.

Enligt RFV:s anvisningar och beroende på coronaläget arrangeras evenemangen antingen virtuellt eller live. Vi informerar skillt om detta på respektive regionfestivals sida.

Elever i grundskolan, på andra stadiet och i högskolor kan delta i de regionala evenemangens tävlingar med sina UF-företag. I de olika regionerna kan det förekomma variationer i tävlingskategoriernas ämnen. På denna sida hittar du allmänna instruktioner för UF-företag, finalkategorier samt information om allmänna kategorier, såsom bästa monter och bästa försäljningstal.

Kategorin Bästa UF-företag har åldersgränser

Som vinnare i kategorin Bästa UF-företag kan endast väljas ett UF-företag, vars medlemmar uppfyller åldersgränserna, som kommer direkt från Europamästerskapens kriterier. Enligt dessa åldersgränser kan

 • elever i åldern 15–21 delta i grundskolans och andra stadiets tävlingar
 • studerande i åldern 18–30 delta i högskolornas tävlingar

Vinnarna i kategorin Bästa UF-företag väljs bland sådana UF-företag, vars team består av minst tre medlemmar. I övriga kategorier kan även delta UF-företag med färre teammedlemmar.

Observera att alla tävlingskategorier inte ingår i alla semifinaler.

TÄVLINGSKATEGORIER KVALIFICERADE TILL FINALEN

UF-företagen i de regionala semifinalerna tävlar i följande kategorier. Från varje område väljs det 1-12 UF-företag till finalen och antalet beror på hur många UF-företagare som går programmet Ett år som företagare på respektive område. På detta vis kan vi garantera jämnlika möjligheter att komma till finalen. Vi uppdaterar antalet finalplatser på regionalfestivalernas egna sidor.

BÄSTA UF-FÖRETAG

De bästa UF-företagen i semifinalerna (grundskolan, andra stadiet och högskolor) belönas med en plats i finalen

I sin bedömning beaktar juryn följande:

Affärsidé och verksamhetsmodell 

 • Affärsidén är intressant, viktig och aktuell.
 • Det finns mottagare för idén, det vill säga kunder, och en efterfrågan på den.
 • Företagets produkt/tjänst har genomförts på ett innovativt sätt.
 • Företaget har identifierat de viktigaste kundmålgrupperna.
 • Företaget kan redogöra för varför produkten/tjänsten behövs och vilket problem den är en lösning på för kunden.
 • Företaget har identifierat och tagit i bruk olika försäljnings- och marknadsföringskanaler samt kan motivera varför de valda kanalerna används.
 • Affärsidén har planerats ur den potentiella kundens perspektiv, och företaget kan berätta vilket mervärde produkten/tjänsten ger kunden.

Målorientering och planering

 • Företaget har haft en tydlig verksamhetsplan, enligt vilken verksamheten har utvecklats.
 • Företaget har satt upp mål för verksamheten och aktivt arbetat för att uppnå dem under verksamhetens gång.

Ekonomi

 • Företaget förstår de viktigaste ekonomiska nyckeltalen för verksamheten.
 • Företaget kan redogöra för hurdan marginal produkten/tjänsten har.
 • Företaget kan identifiera de ekonomiska faktorer som inverkar på priset och kostnaderna.

Team

 • Bakom företaget står ett starkt och kunnigt team (minst tre medlemmar) med vilja och en plan för att utveckla företagsverksamheten.
 • Teamets medlemmar har tydliga roller, och teamets färdigheter har beaktats i planeringen av verksamheten.

Inlärning och samspel

 • Företagets medlemmar kan redogöra för vad de har lärt sig genom arbetet i sitt UF-företag.
 • Företagets medlemmar kan redogöra för vilka utmaningar de har stött på och hur de har klarat av dem.
 • Företagets medlemmar kan identifiera sina styrkor och färdigheter bättre än tidigare.
 • Företaget uppträder och samspelar på ett övertygande sätt.
 • Företagets medlemmar agerar som företagare och uppvisar en utmärkt entreprenöriell inställning.

BÄSTA AFFÄRSIDÉ

I en del av semifinalerna belönas ett UF-företag för bästa affärsidé. En bra affärsidé grundar sig på ett befintligt problem som kunderna har och som det skulle vara bra att hitta en lösning på. I kategorin Bästa affärsidé letar man efter en idé som är aktuell och löser ett praktiskt problem samt ett fungerande företag som förverkligar den.

I sin bedömning beaktar juryn följande:

 • Företaget har identifierat ett problem som det erbjuder en lösning på.
 • Företagets affärsverksamhet ger kunden mervärde, och företaget identifierar de viktigaste kundmålgrupperna.
 • Företaget har utvecklat åtminstone en första version av produkten/tjänsten (minimum viable product, MVP) eller en prototyp.
 • Bakom företaget står ett starkt och kunnigt team med vilja och en plan för att utveckla företagsverksamheten.
 • Företaget har gjort ekonomiska kalkyler och beräknat på vilket sätt det är möjligt att göra idén ekonomiskt lönsam.

BÄSTA PRODUKT

Den bästa produkten är innovativ, ett svar på ett praktiskt problem eller ett nytt sätt att göra en sak. Den bästa produkten är användarvänlig, har ett bra pris-kvalitetsförhållande och en fungerande design. Juryn betraktar de som en merit om företaget i produkten och dess olika processer har beaktat hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet).

I valet av bästa produkt beaktar juryn följande:

 • Produkten är en nyhet och erbjuder en innovativ lösning på kundens problem.
 • Företaget har identifierat de viktigaste målgrupperna för produkten och utrett målgruppernas behov.
 • Produkten är användarvänlig och har utvecklats utifrån kundens perspektiv.
 • Prissättningen av produkten är tydlig och motiverad.
 • Produktens kommersialisering har genomförts väl, och konceptet har utvecklats under verksamhetens gång.
 • Juryn betraktar det som en merit om företaget i produkten och dess processer har beaktat de olika aspekterna av hållbar utveckling.

BÄSTA TJÄNST

Den bästa tjänsten är innovativ och ett svar på ett praktiskt problem. Den bästa tjänsten kan vara en ny innovation eller en bättre lösning än existerande lösningar. Ur kundens synvinkel är egenskaperna hos den bästa tjänsten att den är väl fungerande, pålitlig och tydlig samt har ett bra pris-kvalitetsförhållande. För företaget ska den bästa tjänsten vara en lönsam och väl definierad helhet (pris-kvalitetsförhållandet ur företagets synvinkel).

I tjänsten kan även ingå en produkt, men då ska produktens tillverkningskostnader vara små jämfört med tjänstens pris (till exempel kan ett specialkaffe i ett kafé kosta fyra euro och den största delen är då kostnaderna för tjänsten). Genomförandet av tjänsten får inte vara beroende av specialkompetensen hos en person (till exempel en sångare eller trollkarl).

I sin bedömning beaktar juryn följande:

 • Tjänsten är en nyhet och löser kundens problem, som företaget har identifierat.
 • Företaget har identifierat de viktigaste målgrupperna för tjänsten och utrett målgruppernas behov.
 • Tjänstens inköpsprocess är tydlig och har gjorts enkel för kunden.
 • Prissättningen av tjänsten är tydlig och motiverad.
 • Produktens kommersialisering har genomförts väl, och konceptet har utvecklats under verksamhetens gång, till exempel utifrån kundrespons.
 • Tjänsten som företaget erbjuder är en tydlig helhet.
 • Juryn betraktar det som en merit om företaget har beaktat cirkulär ekonomi i produktionen av tjänsten.
ALLMÄNNA KATEGORIER

Dessa tävlingskategorier berör endast live-evenemang.

BÄSTA MÄSSMONTER (endast live-evenemang)

Priset Bästa mässmonter ges till det UF-företag som har den mest imponerande och omfattande mässmontern. En bra mässmonter är en helhet som kompletterar produkten eller tjänsten som företaget erbjuder.

Alla företag har tillgång till likadana bord, som de kan använda som de önskar. Utöver bordet kan de till exempel använda roll-ups.

I valet av bästa mässmonter beaktar juryn följande:

 • Mässmontern är en tydligt uppbyggd helhet, som består av
  • en produktpresentation
  • en prislista
  • teamet och teammedlemmarnas klädsel
  • det grafiska utseendet.
 • Montern lockar kunden att komma närmare för att ta reda på mer om företaget.
 • Mässmontern stödjer företagets produkt eller tjänst samt företagets image.
 • Företaget kan redogöra för planen med montern – varför den har genomförts på ett visst sätt och på vilket sätt den gagnar företaget.

BÄSTA FÖRSJÄLNINGSTAL (endast live-evenemang)

Den bästa säljningstal är en slagkraftig och strukturerad helhet, som väcker åhörarens intresse. Under festivalens gång har alla UF-företag som deltar har möjlighet att presentera företagets säljningstal på evenemangsscenen.

Juryn bedömer säljpitcharna enligt följande kriterier:

 • En inledning och avslutning som stannar kvar i minnet
 • Ett väl genomtänkt och tydligt innehåll
  • Vilket problem löser företaget?
  • Vilka är företagets kunder?
  • Vad kostar produkten/tjänsten?
  • Varför är företaget unikt?
Back To Top