skip to Main Content

På den här sidan presenteras kriterierna för semifinalerna i tävlingen Våga vara företagsam som de regionala juryerna tillämpar. Kriterierna styr juryns arbete, men varje domare beaktar även sina personliga erfarenheter och lägger vikt vid olika saker utifrån dem i sin bedömning.

Observera att alla tävlingskategorier inte ingår i alla semifinaler. Se vilka tävlingar som ingår i semifinalen på semifinalernas webbplats.

Inlärningsmålen för programmet Ett år som företagare
 • Den studerande identifierar kraven för företagsamhet och kan bedöma sina styrkor och utvecklingsområden.
 • Den studerande utvecklar sina entreprenöriella färdigheter, som till exempel säljförmåga, förmåga att arbeta i grupp, problemlösningsförmåga, kommunikationsfärdigheter och framställningsförmåga.
 • Den studerande bygger upp samarbetsnätverk som främjar affärsverksamheten.
 • Den studerande identifierar och utvärderar sitt eget arbete i företaget som en del av teamet.
 • Den studerande kan planera företagets affärsverksamhet.
 • Den studerande kan använda verktyg för planeringen av affärsverksamheten och upprätta de handlingar som behövs vid grundandet av företaget.
 • Den studerande kan göra upp en verksamhetsmodell och -plan till stöd för sin affärsidé samt utveckla den under verksamhetens gång.
 • Den studerande förstår affärsverksamhetens grunder samt kan utvärdera och utveckla företagets verksamhet.
Kännetecken på ett bra UF-företag
 • en fungerande och genomförbar idé och produkt eller tjänst
 • en verksamhetsplan, där idéns funktion har utvärderats och det praktiska genomförandet planerats
 • ett mångsidigt och väl genomfört praktiskt genomförande av affärsverksamheten (planering, produktion och marknadsföring)
 • en stark vilja att lära och utvecklas även i framtiden
 • tillräckligt stor omsättning/mycket kunder och ett positivt resultat, så att företaget kan visa sin aktivitet i värvningen av kunder samt att idén fungerar.

BÄSTA UF-FÖRETAG

Kuntarahoitus är Våga vara företagsam-semifinalernas samarbetspartner. De bästa UF-företagen i semifinalerna (grundskolan, andra stadiet och högskolor) belönas med titeln #Framtidsaktör och en plats i finalen

I sin bedömning beaktar juryn följande:

Affärsidé och verksamhetsmodell 

 • Affärsidén är intressant, viktig och aktuell.
 • Det finns mottagare för idén, det vill säga kunder, och en efterfrågan på den.
 • Företagets produkt/tjänst har genomförts på ett innovativt sätt.
 • Företaget har identifierat de viktigaste kundmålgrupperna.
 • Företaget kan redogöra för varför produkten/tjänsten behövs och vilket problem den är en lösning på för kunden.
 • Företaget har identifierat och tagit i bruk olika försäljnings- och marknadsföringskanaler samt kan motivera varför de valda kanalerna används.
 • Affärsidén har planerats ur den potentiella kundens perspektiv, och företaget kan berätta vilket mervärde produkten/tjänsten ger kunden.

Målorientering och planering

 • Företaget har haft en tydlig verksamhetsplan, enligt vilken verksamheten har utvecklats.
 • Företaget har satt upp mål för verksamheten och aktivt arbetat för att uppnå dem under verksamhetens gång.

Ekonomi

 • Företaget förstår de viktigaste ekonomiska nyckeltalen för verksamheten.
 • Företaget kan redogöra för hurdan marginal produkten/tjänsten har.
 • Företaget kan identifiera de ekonomiska faktorer som inverkar på priset och kostnaderna.

Team

 • Bakom företaget står ett starkt och kunnigt team (minst två medlemmar) med vilja och en plan för att utveckla företagsverksamheten.
 • Teamets medlemmar har tydliga roller, och teamets färdigheter har beaktats i planeringen av verksamheten.

Inlärning och samspel

 • Företagets medlemmar kan redogöra för vad de har lärt sig genom arbetet i sitt UF-företag.
 • Företagets medlemmar kan redogöra för vilka utmaningar de har stött på och hur de har klarat av dem.
 • Företagets medlemmar kan identifiera sina styrkor och färdigheter bättre än tidigare.
 • Företaget uppträder och samspelar på ett övertygande sätt.
 • Företagets medlemmar agerar som företagare och uppvisar en utmärkt entreprenöriell inställning.

BÄSTA AFFÄRSIDÉ

I en del av semifinalerna belönas ett UF-företag för bästa affärsidé. En bra affärsidé grundar sig på ett befintligt problem som kunderna har och som det skulle vara bra att hitta en lösning på. I kategorin Bästa affärsidé letar man efter en idé som är aktuell och löser ett praktiskt problem samt ett fungerande företag som förverkligar den.

I sin bedömning beaktar juryn följande:

 • Företaget har identifierat ett problem som det erbjuder en lösning på.
 • Företagets affärsverksamhet ger kunden mervärde, och företaget identifierar de viktigaste kundmålgrupperna.
 • Företaget har utvecklat åtminstone en första version av produkten/tjänsten (minimum viable product, MVP) eller en prototyp.
 • Bakom företaget står ett starkt och kunnigt team med vilja och en plan för att utveckla företagsverksamheten.
 • Företaget har gjort ekonomiska kalkyler och beräknat på vilket sätt det är möjligt att göra idén ekonomiskt lönsam.

BÄSTA PRODUKT

Den bästa produkten är innovativ, ett svar på ett praktiskt problem eller ett nytt sätt att göra en sak. Den bästa produkten är användarvänlig, har ett bra pris-kvalitetsförhållande och en fungerande design. Juryn betraktar de som en merit om företaget i produkten och dess olika processer har beaktat hållbar utveckling (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet).

I valet av bästa produkt beaktar juryn följande:

 • Produkten är en nyhet och erbjuder en innovativ lösning på kundens problem.
 • Företaget har identifierat de viktigaste målgrupperna för produkten och utrett målgruppernas behov.
 • Produkten är användarvänlig och har utvecklats utifrån kundens perspektiv.
 • Prissättningen av produkten är tydlig och motiverad.
 • Produktens kommersialisering har genomförts väl, och konceptet har utvecklats under verksamhetens gång.
 • Juryn betraktar det som en merit om företaget i produkten och dess processer har beaktat de olika aspekterna av hållbar utveckling.

BÄSTA TJÄNST

Den bästa tjänsten är innovativ och ett svar på ett praktiskt problem. Den bästa tjänsten kan vara en ny innovation eller en bättre lösning än existerande lösningar. Ur kundens synvinkel är egenskaperna hos den bästa tjänsten att den är väl fungerande, pålitlig och tydlig samt har ett bra pris-kvalitetsförhållande. För företaget ska den bästa tjänsten vara en lönsam och väl definierad helhet (pris-kvalitetsförhållandet ur företagets synvinkel).

I tjänsten kan även ingå en produkt, men då ska produktens tillverkningskostnader vara små jämfört med tjänstens pris (till exempel kan ett specialkaffe i ett kafé kosta fyra euro och den största delen är då kostnaderna för tjänsten). Genomförandet av tjänsten får inte vara beroende av specialkompetensen hos en person (till exempel en sångare eller trollkarl).

I sin bedömning beaktar juryn följande:

 • Tjänsten är en nyhet och löser kundens problem, som företaget har identifierat.
 • Företaget har identifierat de viktigaste målgrupperna för tjänsten och utrett målgruppernas behov.
 • Tjänstens inköpsprocess är tydlig och har gjorts enkel för kunden.
 • Prissättningen av tjänsten är tydlig och motiverad.
 • Produktens kommersialisering har genomförts väl, och konceptet har utvecklats under verksamhetens gång, till exempel utifrån kundrespons.
 • Tjänsten som företaget erbjuder är en tydlig helhet.
 • Juryn betraktar det som en merit om företaget har beaktat cirkulär ekonomi i produktionen av tjänsten.

BÄSTA SAMHÄLLSNYTTIGA FÖRETAG

Hållbar utveckling och en ansvarsfull företagsverksamhet är en del av kulturen och verksamhetssättet hos många företag. Priset för bästa sociala företag ges till ett UF-företag, vars affärsidé beaktar hållbar utveckling.

Hållbar utveckling är en kontinuerlig och styrd social förändring, som sker på global, regional och lokal nivå och vars huvudsakliga mål är att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer. De olika aspekterna inom hållbar utveckling är ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet.

I sin bedömning beaktar juryn följande:

 • Är affärsidén (tjänsten/produkten) i sig hållbar?
 • Har företaget gjort medvetna hållbara val i produktionen och verksamheten?
 • Används hållbarhet för att främja marknadsföringen och försäljningen?
 • Kan företaget kombinera lönsamhet och hållbarhet?
 • Har företaget i sin verksamhet beaktat ett eller flera av FN:s mål för hållbar utveckling?

BÄSTA MÄSSMONTER

Priset Bästa mässmonter ges till det UF-företag som har den mest imponerande och omfattande mässmontern. En bra mässmonter är en helhet som kompletterar produkten eller tjänsten som företaget erbjuder.

I semifinalerna har alla företag tillgång till likadana bord, som de kan använda som de önskar. Utöver bordet kan de till exempel använda roll-ups.

I valet av bästa mässmonter beaktar juryn följande:

 • Mässmontern är en tydligt uppbyggd helhet, som består av
  • en produktpresentation
  • en prislista
  • teamet och teammedlemmarnas klädsel
  • det grafiska utseendet.
 • Montern lockar kunden att komma närmare för att ta reda på mer om företaget.
 • Mässmontern stödjer företagets produkt eller tjänst samt företagets image.
 • Företaget kan redogöra för planen med montern – varför den har genomförts på ett visst sätt och på vilket sätt den gagnar företaget.

BÄSTA FÖRSÄLJARE

Inte ens den bästa produkten eller tjänsten säljer sig själv, så ett aktivt försäljningsarbete är en viktig del av företagets framgång för varje företagare. I kategorin Bästa försäljare belönas UF-företaget med den bästa säljförmågan.

En bra försäljare kan berätta om produkten och företaget samt lyssna på kunden och hens behov. En bra försäljare kan även motivera varför företagets produkt eller tjänst är bra för kunden. Dessutom ska försäljaren uppföra sig väl, diskutera på ett tydligt sätt och kunna hantera affärsförhandlingar som gäller företaget. Den bästa försäljaren kan vara en person eller ett team.

I valet av bästa försäljare beaktar juryn följande:

 • Företaget har en aktiv och kundorienterad försäljningsteknik.
 • Försäljaren kan redogöra för lösningen som företaget erbjuder och dess fördelar för köparen.
 • Försäljaren har utmärkt förhandlingsförmåga och förmåga att lyssna.
 • Försäljarens mål är att erbjuda en lösning och ro affären i land.

BÄSTA SÄLJPITCH

Den bästa säljpitchen är en slagkraftig och strukturerad helhet, som väcker åhörarens intresse. Under semifinalens gång har alla UF-företag som deltar möjlighet att presentera företagets säljpitch på evenemangsscenen, och det bästa företaget belönas.

Juryn bedömer säljpitcharna enligt följande kriterier:

 • En inledning och avslutning som stannar kvar i minnet
 • Ett väl genomtänkt och tydligt innehåll
  • Vilket problem löser företaget?
  • Vilka är företagets kunder?
  • Vad kostar produkten/tjänsten?
  • Varför är företaget unikt?
Back To Top